ИНСТИТУТ ЗА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Раководител: Проф. д-р Соња Србиновска

Катедра за сточарство

 • д-р Драгослав Коцевски
 • д-р Владимир Џабирски
 • д-р Сретен Андонов
 • д-р Владо Вуковиќ
 • д-р Ѓоко Буневски
 • д-р Хрисула Кипријановска
 • д-р Катерина Беличовска
 • д-р Кочо Порчу
 • д-р Александар Узунов

Катедра за здравје и благосостојба на животни

 • д-р Методија Трајчев
 • д-р Димитар Наков
 • Виш лаб. Сашка Чижбановска Салтамарска

Катедра за технологија на анимални производи

 • д-р Соња Србиновска
 • д-р Душица Санта
 • д-р Златко Пејковски

Катедра за исхрана и тех. на добиточна храна

 • д-р Среќко Ѓорѓиевски
 • лаб. Маја Нацевска
Катедра за биохемија и генетско инженерство
 • д-р Зоран Поповски