Докторски студии

Докторските студии кои се организираат на сите стручни области, застапени во последипломските студии, се од менторски тип и траат најмалку 2 години. Со успешна јавна одбрана на докторската дисертација, кандидатите се стекнуваат со научен степен доктор на земјоделски науки.
До 2007 година, на Факултетот за земјоделски науки и храна дипломирале:

6455 студенти на додипломски студии
111 студенти на специјалистички студии
330 студенти на магистерски студии
197 студенти на докторски студии

Акредитации на студиските програми на ФЗНХ ...повеќе информации...

Најнови решенија за акредитација на трет циклус студии, за повеќе информации кликнете на линкот: Акредитации
Решение за акредитација и почеток со работа на нови студиски програми

pdf Решенија за акредитација III Циклус 30.9.2021

pdf Решение за почеток со работа Агроекономика III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа Анимална биотехнологија III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа Квалитет и безбедност на храна III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа Растителна биотехнологија III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа МПРЗСЗ III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа Заштита на растенија-Фитомедицина III Циклус 2021

pdf Акредитирани нови ментори на трет циклус студии - јули, август 2021

 


Докторски теми и докторски дисертации за јавна одбрана... УПИСИ 2019/2020

pdf ИЗВАДОК ОД КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје-Факултет за земјоделски науки и храна во академската 2019/2020 година

pdf Листа на потенцијални ментори за III Циклус студии 2019-2020


pdf СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ТРЕТ ЦИКЛУС 2018 590.37 Kb

pdf III Циклус студии-Агроекономика

pdf III Циклус студии-Анимална биотехнологија

pdf III Циклус студии-Фитомедицина

pdf III Циклус студии-Квалитет и безбедност на земјоделски производи

pdf III Циклус студии-Менаџмент на природни ресурси и животна средина

pdf III Циклус студии-Растителна биотехнологија
pdf 01_555_konkurs_phd_juni_2018 640.46 Kb

pdf 01_konkurs_phd_novamakedonija_juni2018 184.12 Kb

doc 02_izvadok_od_konkurs_iii_ciklus_2018-2019_fznh

pdf 02_izvadok_od_konkurs_iii_ciklus_2018-2019_fznh 357.64 Kb

pdf 03_555_call_phd_2018 464.22 Kb

pdf 04_555_makedonsko_cv-predlog

doc 04_555_makedonsko_cv-predlog 89.50 Kb

jpg 05_555_pp50_taksa 118.10 Kb

05_555_pp50_taksa.jpg
pdf 06_555_prijava_2018 322.32 Kb

 
pdf 07_555_prvicnasoglasnost_mentor 230.20 Kb

pdf 08_555_mentori_juni2018 265.82 Kb

pdf 09_lista_na_mentori_iii_ciklus_2018-2019 239.10 Kb

docx 09_lista_na_mentori_iii_ciklus_2018-2019 386.50 Kb

 

Докторски студии - студиски програми (СП)- СТАРИ ПРОГРАМИ ДО 2018 ГОДИНА

1. Менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина

pdf СП Менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина 511.29 Kb

2. Квалитет и безбедност на земјоделски производи

pdf СП Квалитет и безбедност на земјоделски производи 473.77 Kb

3. Растителна биотехнологија

pdf СП Растителна биотехнологија 2.18 Mb

4. Анимална биотехнологија

pdf СП Анимална биотехнологија 1.38 Mb

5. Агроекономика

pdf СП Агроекономика 349.90 Kb

6. Фитомедицина

  pdf СП Фитомедицина 2.04 Mb

  pdf МЕНТОРИ 14.79 Mb

Повеќе за конкурси...

Информации за конкурс на III циклус студии за учебна година 2015/16

pdf Извадок од конкурс III циклус студии 2015-2016 на ФЗНХ 229.68 Kb
pdf Листа на ментори за III циклус докторски студии за учебната 2015-16 на ФЗНХ извадок 48.67 Kb

Информации за конкурс на III циклус студии за учебна година 2014/15

pdf КОНКУРС  за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2014/2015 година 203.11 Kb      
pdf ЛИСТА НА МЕНТОРИ за Kонкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2014/2015 година 48.64 Kb      
 doc Пријавен лист 88.50 Kb   
 doc Првична согласност од менторот 81.50 Kb      
doc Пример за CV 107.00 Kb      
jpg Уплатница 118.10 Kb      


Забелешка: Информации за конкурсот можат да се најдат и на следниов линк:
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

Информациите во врска со студиските програми можат да се најдат на следниот линк:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/doktorski-studii