ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ НОВО ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 1.10.2018 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК), ВО АМФИТЕАТАР 40 СО ПОЧЕТОК ВО 11.00 ЧАСОТ.

 

 

 

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХЛИСТА НА СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК

(24 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА)

ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ " ВО СКОПЈЕФАКУЛТЕТ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -

редовни во државна квота

износ на надоместок (ЕУР)

редовни со кофинансирање

износ на кофинансирање (ЕУР)

вонредни

износ на кофинансирање за вонредни студенти (ЕУР)

вкупен број на студенти

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА     

268

100/200

120

400

107

400

495

Поледелство 

22

200

10

400

10

400

42

Анимална биотехнологија

38

200

10

400

9

400

57

Aгроекономика 

32

200

20

400

17

400

69

Заштита на растенијата - фитомедицина 

22

200

15

400

9

400

46

Еко-земјоделство 

28

200

10

400

10

400

48

Преработка на земјоделски производи 

28

200

10

400

10

400

48

Квалитет и безбедност на храна

14

200

25

400

18

400

57

Хортикултура модул: хортикултура модул: градинарство и цвеќарство

42

200

10

400

13

400

65

Овоштарство, лозарство и винарство   модул: овоштарство     модул: лозарство и винарство

42

200

10

400

11

400

63


ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ
СООПШТЕНИЕ ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ
КОИ ЌЕ КОНКУРИРААТ
ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК (24 СЕПТЕМВРИ, 2018 ГОДИНА)
НА  ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА (ФЗНХ)
ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ  

Им се соопштува на сите матуранти-кандидати кои ќе конкурираат на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, во состав на УКИМ во Скопје, дека третиот уписен рок е на 24.9.2018 година (понеделник). 

Поднесувањето на документите ќе се одвива од 8.00-16.00 часот.

Ве информираме дека секој заинтересиран кандидат за уписи на ФЗНХ исто така треба да се најави електронски на www.upisi.ukim.mk, и да ги достави документите во хартиена форма, заедно со бројот од електронската апликација.        

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ

КОНКУРС ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ 2018/19 учебна година


pdf Извадок од Конкурс за I Циклус студии 2018/19 335.82 Kb

elektronski-upisi-1-strana_small.jpgelektronski-upisi-strana-2_small.jpg
 

ВИДЕО: Пример упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2018/2019 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.


pdf НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2018/2019 - ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ 1.22 Mb

pdf ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС - ЗЕГИН 127.78 Kb

pdf ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ ОД ПРВ ЦИКЛУС - Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН 80.53 KbКОНКУРС ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2018/19 учебна година

ИЗВАДОК ОД КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/19 година

pdf Извадок Конкурс 2 циклус-магистерски, ФЗНХ 9.8.2018 141.28 Kb

pdf ОГЛАС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОР ЦИЛКУС СТУДИИ - ОКТА 432.19 Kb

pdf ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИИ - ОКТА 392.31 Kb
70 Година Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 1947-2017.pdf
png 70 Година Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 1947-2017.pdfИНТЕРВЈУ СО ДЕКАН ПРОФ. Д-Р ВЈЕКОСЛАВ ТАНАСКОВИЌ

ПОГЛЕДНЕТЕ...
ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ:


ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ 2018 ПРВ ЦИКЛУС
ИСПИТНА СЕСИЈА МАЈ/ЈУНИ 2018 ВТОР ЦИКЛУСОТВОРЕН ДЕН НА УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ во Скопје


 

upisi2018web.jpg
priznanie2016.jpg