isaf2017mk.png

pdf ISAF 2017 - Book of Abstracts - 3rd International Symposium for Agriculture and Food - ISAF 2017 9.76 Mb


pdf Соопштение за пријавување испити 173.00 Kb


СООПШТЕНИЕ ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ЌЕ КОНКУРИРААТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС-МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ
(8 јануари - 22 јануари 2018 година)
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА (ФЗНХ) ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕИм се соопштува на сите нови студенти кои ќе конкурираат во вториот уписен рок на втор циклус- магистерски студии (8 јануари - 22 јануари 2018 година) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, дека електронското пријавување ќе започне на 8.1.2018 година (понеделник) и ќе трае заклучно со последниот ден за лично доставување на документите на Факултетот утврден според Конкурсот, односно до 22.1.2018 година (пoнеделник) до 14.00 часот. Истовремено информираме дека електронски пријавените кандидати потребно е да ги достават бараните документи од конкурсот најдоцна до 22.1.2018 година во Архивата на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Недоставената документација ќе значи дека кандидатот ненавремно аплицирал за упис на Факултетот. Потребните информации и документи за упис се објавени на веб страната www.fznh.ukim.edu.mk во Извадокот од Конкурсот за упис на втор циклус студии на ФЗНХ

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ

pdf Извадок од конкурс за запишување на II циклус-IIрок 2017/18 учебна година 277.09 Kb
Соопштение за втор циклус студии 2017/18 година - втор рок

Резултати од уписи - втор рок втор циклус студии


Пракса - пријавување до 23.12.2017

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува студентите од 4 година и статус апсолвенти на Факултетот за земјоделски науки и храна дека нуди можност за пракса од месец јануари 2018 година. Заинтересираните кандидати да достават информација кај Подекан за настава на ФЗНХ до 23.12.2017 година. Истите ќе бидат повикани на разговор во  АФПЗРР. 


pdf ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

pdf КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ 2017-2018 282.00 Kb

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ВО ЕСЕНСКИОТ, ЗИМСКИОТ И ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

pdf РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2017/18 ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 952.96 Kb

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2017/18  ЗИМСКИ СЕМЕСТАР           
 
           

 

 
 
УПИСИ 2017/2018
За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми...

priznanie2016.jpg
elektronski-upisi-1-strana_small.jpg
elektronski-upisi-strana-2_small.jpg
http://www.upisi.ukim.mk
ВИДЕО: Упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2016/2017 година.
НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.