Univerzitet Sv Kiril i Metodij vo SkopjeFaculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje
University Ss Cyril and Methodius in Skopje
Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje

Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences

ISSN: 2545-4315

Home | About| Indexed in | Editorial Staff | Paper Submission| Links | History | Contact
VOL 65_2015/059

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО И СВОЈСТВА НА БИЕНОТО СИРЕЊЕ ПРОИЗВЕДЕНО ВО ТРАДИЦИОНАЛНИ И ИНДУСТРИСКИ УСЛОВИ


Елеонора Ристеска1*


1 Технолошко – Технички факултет – Велес, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, насока: нутриционизам
Димитар Влахов бб, 1400 Велес, Р. Македонија
;
e-mail:
eleonoraristeska@live.com


Апстракт

По извршените студии и направените истражувања во Република Македонија, како цел на нашето истражување беше објаснување на процесот на производство на биено сирење во традиционални и индустриски услови, како традиционален македонски производ кој често може да се сретне на домашен пазар, а нешто поретко надвор од земјата. Во минатото биеното сирење се произведувало исклучиво во домашни услови, но со текот на времето и развојот на технологијата процесот на производство се стандардизира и се одвива во индустриски контролирани услови според НАССАР системот. Според начинот на производство на биеното сирење, односно дали е произведено во домашни – традиционални услови или пак во индустриски услови, во одредена мера зависи и самиот квалитет и сензорните карактеристики на крајниот производ, како и прифатливоста од потрошувачите. Направена е компарација на биеното сирење произведено во различни услови, при што се утврдени одредени разлики кои се потврдуваат со извршениот сензорен тест.

 

Клучни зборови: биено сирење, традиционални услови, индустриски услови, сензорен тест


Languages:

Pages:

 VIEW FULL TEXT (PDF)  << BACK