Choose language: English language EN

II МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ХРАНА                      
Факултет за земјоделски науки и храна-скопје

II МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ХРАНА

II Меѓународен Симпозиум за земјоделство и храна (ISAF 2015) е одлична можност да се соберат на едно место научниците и инженерите од областа на земјоделството и производството на храната со цел да се подобри и засили соработката помеѓу Универзитетите, Институтите и компаниите од агробизнис секторот.

Претседател на Организацискиот Одбор на ISAF 2015

Проф. д-р Драги Димитриевски,
Декан на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје

II Меѓународен Симпозиум за земјоделство и храна (ИСАФ2015) 

Во организација на Факултетот за земјоделски науки и храна

и коорганизација на Институтот за сточарство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Република Македонија    

7-9 Oктомври 2015 Охрид, Република Македонија