ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА

Катедра за заштита на растенијата

 • д-р Станислава Лазаревска
 • д-р Миле Постоловски
 • д-р Раде Русевски
 • м-р Владимир Стојановски
 • д-р Билјана Стојковска-Кузмановска
 • лаб. Ксенија Марковска

Катедра за земјоделска техника

 • д-р Живко Давчев
 • д-р Драги Таневски
 • д-р Иле Цанев

Катедра за општо поледелство

 • д-р Звонко Пацановски
 • лаб. Славка Николовска