ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА

Раководител: Проф. д-р Звонко Пазаноски

Катедра за фитопатологија

  • д-р Раде Русевски
  • д-р Биљана Кузманновска

Катедра за ентомологија

  • д-р Станислава Лазаревска
  • м-р Константин Русевски

Катедра за земјоделска техника

  • д-р Живко Давчев
  • д-р Драги Таневски
  • д-р Иле Цанев

Катедра за општо поледелство

  • д-р Звонко Пацановски