Избори на претседател и членови на ФСС 2022/23
Се известуваат сите активни студенти на ФЗНХ - запишан зимски семестар академска 2022/2023 дека согласно објавените Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание - ФСС на Фзнх, имате право да гласате и бидете гласани (по извршена кандидатура) на 9.2.2023 година.

За таа цел, проверете ги своите податоци на објавената листа на студенти на Огласната табла на влезот на Факултетот.
До колку имате забелешка или не можете да се пронајдете на списокот, слободно обратете се до Одделението за студентски прашања или преку ФСС, заклучно со 30.1.2023 година.

Подетални инфромации на следниот линк