Skip to content

За Факултетот arrow Студенти arrow РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСИ ВТОР РОК 2016/17
РЕЗУЛТАТИ ОД УПИСИ ВТОР РОК 2016/17 | Испечати |
Освоени бодови од средно образование (прелиминарна ранг листа) учебна 2016-17 II рок

pdf osvoenibodovi_2016-17_ii_rok 100.77 Kb

Решение за прием на кандидати од втор уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2016-2017

pdf Решение за прием на кандидати од втор уписен рок (конечна ранг листа) учебна 2016-2017 81.63 Kb


П О Т Р Е Б Н И     Д О К У М Е Н Т И
ЗА  З А П И Ш У В А Њ Е на примените кандидати во вториот уписен рок на сите студиски програми на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА  во Скопје,
 во учебната 2016/2017 година


1.ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА
-    кандидатите ќе ги добијат БЕСПЛАТНО во Фотокопирницата на ФЗНХ - Скопје;

2.ТРИ ФОТОГРАФИИ ( 2 - 6 х 9 и 1 - 4 х 5 );

3.ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ за запишување со 50 денари т.м.;

4.ПОТВРДА за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје со назнака: ИКСА на УКИМ, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје на жиро сметка 100000000063095, депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

5.ПОТВРДА за уплатени 1.850,00 денари - за активности и услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, со назнака: АУС на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна 160010454578810, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723019, програма 41, начин 1.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

6.ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари (плава уплатница)
Со назнака: за лично осигурување (осигурување од незгода) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје;
Жиро сметка: 270000002025538;
Банка на примачот: Халк Банка;
Назив на примачот: ЕУРО ЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

7.ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари со назнака: за активности на СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП)-Скопје на жиро сметка 290100000024684, даночен број, 4030991179870, назив на примачот СП на ФЗНХ-Скопје, Банка на примачот ТЕТЕКС БАНКА-Скопје. Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот. (плава уплатница);-препорака

8.Студентите во ДРЖАВНАТА КВОТА се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од 200,00 Евра (во денарска противвредност), во две еднакви рати и тоа:
-при запишувањето на зимскиот семестар 100 Евра и при запишувањето на летниот семестар 100 Евра.

Надоместокот студентите го плаќаат  во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за студирање на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје 160010454578810, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

9.РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 Евра (во денарска противвредност) според средниот курс на НБРМ, во две еднакви рати  и тоа:
-при запишувањето на зимскиот семестар 200 Евра и при запишувањето на летниот семестар 200 Евра.

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за кофинансирање на студиите на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје 160010454578810, Банка на примачот НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.

*Согласно Одлука на Факултетот, кандидатите кои се примени на Факултетот за земјоделски науки и храна, а се со постојано место на живеење во регионите поплавени од 6-ти август 2016 година, се ослободени од плаќање на партиципација за учебната 2016-2017 година.

КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 13.09.2016 и 14.09.2016 година (вторник и среда). ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК.
______________________________________________________________________

ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НАВЕДЕНИ ВО СООПШТЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.
ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ


 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 2 гости на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна