ФЗНХ Факултет за земјоделски науки и храна - Резултати од уписи 2017/18 Skip to content

За Факултетот
Резултати од уписи 2017/18 | Испечати |
Резултати од уписи 2017/18 учебна година

pdf Список на примени кандидати II Циклус 2017-18 Втор рок по студиски програми 151.07 Kb

pdf Соопштение за потребни документи за запишување за II Циклус студии 149.36 Kb


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

 

На примените кандидати на втор циклус (магистерски студии) универзитетски студии на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во состав на УКИМ во Скопје, во учебната 2017/2018 година – втор рок

 

 1. ИНДЕКС (студентите добиваат бесплатно индекс и студентска легитимација);

 

 1. ФОТОГРАФИИ (3 со димензија 3.5 х 4.5);

 

 1. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ за запишување со уплата на административна такса од 50 денари (на: web FZNH -  или во фотокопирницата на факултетот);

 

 1. Студентите зе запишуваат со плаѓање на надоместок за студирање за една учебна година во износ од 1000,00 евра (денарска противвредност), во две еднакви рати и тоа:

-          при запишување на зимски семестар (октомври) 500 евра,  и

-          при запишување на летен семестар (февруари) 500 евра.

 

Надоместокот студентите го плаќаат за секоја студиска година поодделно, со назнака: НАДОМЕСТОК ЗА СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФЗНХ (се пишува и семестарот за кој се врши уплатата - пр. Прв семестар итн.), на Жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје - 160010454578810, Банка на примачо: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1.

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ НА ВТОР ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ СЕ ВРШИ ОД 29.1.2018 година (понеделник) ДО 2.2.2018 година (петок).

 

 

 

 • ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НАВЕДЕНИ ВО СООПШТЕНИЕТО ГИ ИМА ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФЗНХ.

       

 

 
Следно >

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Уписи - III Циклус 2018/19

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна