Skip to content

За Факултетот
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА - 2017/18 | Испечати |

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА - АКАДЕМСКА 2017/18 ГОДИНА

 

П О Т Р Е Б Н И     Д О К У М Е Н Т И

ЗА  З А П И Ш У В А Њ Е
на примените кандидати во прва година на сите студиски програми на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА  во Скопје,

 во учебната 2017/2018 година    
 1. ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА
-    кандидатите ќе ги добијат БЕСПЛАТНО во Фотокопирницата на ФЗНХ - Скопје;  
 1. ТРИ ФОТОГРАФИИ ( 2-6 х 9 и 1-4 х 5 );
 2. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ за запишување со 50,00 денари т.м. и Статистички лист (се купуваат во книжара) ; 
 3. ПОТВРДА за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје со назнака: ИКСА на УКИМ, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје на жиро сметка 100000000063095, депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.  
 1. ПОТВРДА за уплатени 1.850,00 денари - за активности и услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, со назнака: АУС на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна 160010454578810, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723019, програма 41, начин 1.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.  
 1. ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари (плава уплатница)
Со назнака: за лично осигурување (осигурување од незгода) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје; Жиро сметка: 270000002025538; Банка на примачот: Халк Банка; Назив на примачот: ЕУРО ЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ. Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.  
 1. ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари со назнака: за активности на СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП)-Скопје на жиро сметка 290100000024684, даночен број, 4030991179870, назив на примачот СП на ФЗНХ-Скопје, Банка на примачот ТЕТЕКС БАНКА-Скопје. Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот. (плава уплатница);-препорака
 1. Студентите во ДРЖАВНАТА КВОТА се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од 200 Евра (во денарска противвредност), во две еднакви рати и тоа:
-         при запишувањето на зимскиот семестар 100 Евра и при запишувањето на летниот семестар 100 Евра.  
 1. Студентите во квота чие родителско право го врши еден ропдител/старател се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од 100 Евра (во денарска противвредност), во две еднакви рати и тоа:
-         при запишувањето на зимскиот семестар 50 Евра и при запишувањето на летниот семестар 50 Евра.   Надоместокот студентите го плаќаат  во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за студирање на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје 160010454578810, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1. Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.  
 1. РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 Евра (во денарска противвредност) според средниот курс на НБРМ, во две еднакви рати  и тоа:
-         при запишувањето на зимскиот семестар 200 Евра и при запишувањето на летниот семестар 200 Евра.  

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за кофинансирање на студиите на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје 160010454578810, Банка на примачот НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.    

КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 13.09.2017 и 14.09.2017 година (среда и четврток). ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК 15.09.2017.
ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НАВЕДЕНИ ВО СООПШТЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.      

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ

 
Следно >

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 2 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Уписи - III Циклус 2018/19

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна