Skip to content

За Факултетот
Потребни документи за запишување на примени кандидати | Испечати |
pdf Потребни документи за запишување на примени кадидати во првиот уписен рок 191.19 Kb

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ            

на примените кандидати во првиот уписен рок на сите студиски програми на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА во Скопје во учебната 2018/2019 година

1.      ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА (кандидатите ќе можат да ги купат во фотокопирницата на Факултетот)
2.     
ТРИ ФОТОГРАФИИ (две фотографии со димензии  - 3,5 х 4,5 и една со димензии - 2 х 3 );
3.     
ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ за запишување со 50,00денари административна такса и Статистички лист (ШВ - 20);
4.     
ПОТВРДА за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил иМетодиј" во Скопје, со назнака: ИКСА на УКИМ за ФЗНХ - Скопје на жиро сметка 100000000063095, депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.


5.     
ПОТВРДА за уплатени 1.950,00 денари -  за материјални трошоци и услуги за образовниот процес на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје со назнака: за МТУОП на ФЗНХ - Скопје, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна 160010454578810, банка на примач: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723119, програма 41, начин 1.

6.     
ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари (плава уплатница) со назнака (цел на дознака): за лично осигурување (осигурување од незгода) - 823390  

Ж
иро сметка: 270000002025538;
Банка на примачот: Халк Банка;
Назив на примачот
: ЕУРО ЛИНКОСИГУРУВАЊЕ.

7.     
ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари со назнака: за активности на СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП) при ФЗНХ - Скопје на жиро сметка 290100000024684, даночен број: 4030991179870, назив на примачот: СП на ФЗНХ - Скопје, банка на примачот: ТТК БАНКА - Скопје. (препорака)  

8.     
Студентите во ДРЖАВНАТА КВОТА се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од 200,00 Евра (во денарска противвредност), на две еднакви рати и тоа:  
-         При запишување на зимскиот семестар 100 Евра
-         При запишување на летниот семестар 100 Евра  

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за студирање на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје 160010454578810, банка на примачот НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1  

Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.
 


9.     
Студентите во квота чие родителско право го врши еден родител/старател се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од 100,00 Евра (во денарска противвредност), на две еднакви рати и тоа:      
-  При запишување на зимскиот семестар 50 Евра    
-  При запишување на летниот семестар 50 Евра  

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за студирање на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје 160010454578810, банка на примачот НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1  

Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.      


10. 
РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400,00 Евра (во денарска противвредност), на две еднакви рати и тоа:                  

- При запишување на зимскиот семестар 200 Евра                
- При запишување на летниот семестар 200 Евра  

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за кофинансирање на студиите на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје 160010454578810, банка на примачот НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1

Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.    

КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 07.09.2018 (ПЕТОК) И 10.09.2018 ГОДИНА (ПОНЕДЕЛНИК). ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК.
 

ЗА СИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КАНДИДАТИТЕ МОЖАТ ДА СЕ ИНФОРМИРААТ НА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НА ФАКУЛТЕТОТ ИЛИ КАЈ ПРОДЕКАНОТ ЗА НАСТАВА.


 
ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.    

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 3 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Уписи - III Циклус 2018/19

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngТермини за испити

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ И РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ


РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 2018/19


 

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

pdf ФЗНХ-АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ 2018-2019

pdf Термини за консултации 2017/18


Термини за испити - I, II Циклус 2017/18


Прв циклус студии

pdf Термини за испити - редовна сесија 2017/18 719.13 Kb

pdf Термини за испити - апсолвенти 2017/18 822.31 Kb

Втор циклус студии

pdf Термини за испити-редовна сесија 2017/18 352.73 Kb

pdf Интерни термини за испити 2017/18 376.64 Kb


Основна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна