Skip to content

За Факултетот
Оглас за стипендии | Испечати |
Врз основа на склучениот Меморандум за соработка потпишан на 15.8.2018 година помеѓу Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН и Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во состав на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, се објавува

  ОГЛАС

за доделување стипендии на студенти од прв циклус студии  


Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН
година доделува две (2) стипендии на студентите запишани во учебната 2018/2019 на прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, на следните студиски програми:
Поледелство  (една стипендија)
Квалитет и безбедност на храна  (една стипендија)  

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:
Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:
1.  Да има завршено средно образование;
2.  Да е државјанин на Република Македонија;
3. Да биде рангиран на листата за прием на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, како редовен студент во државна квота на студиска програма Поледелство или Квалитет и безбедност на храна;  

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1.  Пријавен лист (формулар достапен копирницата на Факултетот);
2.  Документација за завршено средно образование (свидетелства од прва до четврта година, диплома за положена дравна матура, документ за државјанство и извод од матична книга на родени);
3. CV на македонски јазик;
4. Изјава дека не се корисници на друга стипендија во вид на школарина/ партиципација од друга институција.  

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:
Стипендијата ги покрива трошоците за школарина/партиципација за студирање во учебната 2018/2019 година во висина од 200 евра;
Студентите добитници на предвидената стипендија потребно е континуирано да ги следат студиите и редовно да запишуваат нареден семестар/година на студирање, како и да посетува практичната настава во фирмата - спонзор (Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН).  

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Крајниот рок за пријавување на кандидатите за користење на академската стипендија за студии од прв циклус е 6.9.2018 година, за кандидатите кои ќе се пријават во првиот уписен рок. Доколку стипендиите не бидат доделени во првиот уписен рок, истите се пренесуваат во вториот/третиот уписен рок, со краен датум за пријавување на 18.9.2018 година за вториот, односно 27.9.2018 година за третиот уписен рок. Документите може да се достават во архивата на Факултетот.
Кандидатот ќе биде избран од страна на Комисија составена од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, а за кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе биде организирано интервју од страна на Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН и претставници на Деканатот на ФЗНХ.
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006

pdf Сертификат за акредитација 2018

pdf Прилог кон сертификатот lt-050-2018
Имаме 2 гости на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Уписи - III Циклус 2018/19

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Магистерски теми

Докторски теми

Опитно поле

opitnopole.png

ЦИПОЗ

 
zaem_banner.jpg

Информатори

picture1.jpg pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна