Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Хемија
3+2
6
1.
Екологија
3+2
8
2.
Механизација
3+2
6
2.
Биохемија
3+2
8
3.
Агроклиматологија
3+2
6
3.
Ботаника
3+2
8
1.
Основи на сточарско производство
3+2
6
1.
Зоологија
3+2
6
2.
Развој на хумани ресурси
3+2
6
2.
Основи на економија
3+2
8
3.
Математика
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Генетика
3+2
6
1.
Општо лозарство
3+2
6
2.
Микробиологија
3+2
6
2.
Применета микробиологија
3+2
6
3.
Педологија
3+2
6
3.
Исхрана на овошни култури и винова лоза
3+2
6
4.
Економика на земјоделството
3+2
6
1.
Физиологија на виновата лоза
3+2
6
1.
Статистика
3+2
6
2.
Систематика на почви
3+2
6
2.
Основи на растително производство
3+2
6
3.
Мелиорации со заштита од ерозија
3+2
6
 
 
 
 
4.
Процесна техника во лозаро винарското производство
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Производство на лозов саден материјал
3+2
6
1.
Подигнување и одгледување на лозови насади
3+2
6
2.
Органско и интегрално лозарство
3+2
6
2.
Енохемија
3+2
6
3.
Наводнување
3+2
6
3.
Ампелографија I
3+2
6
4.
Фитопатологија со фитофармација
3+2
6
4.
Подигнување и одгледување на овошни насади
3+2
6
1.
Проектирање и опремување во лозаро винарското производство
3+2
6
1.
Маркетинг на земјоделски производи
3+2
6
2.
Градинарство
3+2
6
2.
Ентомологија со фитофармација
3+2
6
3.
Селекција на растенијата
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Ампелографија II
3+2
6
1.
Облагородување на виновата лоза
3+2
5
2.
Технологија на вино I
3+2
6
2.
Технологија на вино II
3+2
5
3.
Аналитичка и сензорска контрола на квалитет
3+2
6
3.
Технологија на алкохолни пијалоци
3+2
5
4.
Менаџмент на лозаро-овоштарското производство
3+2
6
4.
Производство на трпезно грозје
3+2
5
1.
Технологија на оцет
3+2
6
5.
Дипломска работа
0+5
5
2.
Производство на овошје
3+2
6
1.
Климатско зонирање и реонирање на лозарството
3+2
5
 
 
 
 
2.
Рурален развој
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

МОДУЛИ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити

1.
Подигнување и одгледување на лозови насади
3+2
6

2.
Ампелографија
3+2
6

3.
Проектирање и опремување на лозаро-винарско производство
3+2
6

4.
Технологија на вино
3+2
6

5.
Технологија на алкохолни пијалоци
3+2
6

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ

pdf ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО 837.27 Kb

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна