Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО
ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА – ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Хемија
3+2
6
1.
Екологија
3+2
8
2.
Агроклиматологија
3+2
6
2.
Ботаника
3+2
8
3.
Механизација
3+2
6
3.
Биохемија
3+2
8
4.
Основи на сточарско производство
3+2
6
1.
Зоологија
3+2
6
1.
Развој на хумани ресурси
3+2
6
2.
Основи на економија
3+2
8
2.
Математика
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Генетика
3+2
6
1.
Исхрана на овошни култури и винова лоза
3+2
6
2.
Микробиологија
3+2
6
2.
Општо овоштарство
3+2
6
3.
Педологија
3+2
6
3.
Општо лозарство
3+2
6
4.
Економика на земјоделството
3+2
6
1.
Мелиорации и заштита од ерозија
3+2
6
1.
Статистика
3+2
6
2.
Современи генетски методи
3+2
6
2.
Основи на растително производство
3+2
6
3.
Почвена микробиологија
3+2
6
 
 
 
 
4.
Систематика на почви
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Производство  на овошен  саден материјал
3+2
6
1.
Подигнување  и одгледување на овошни насади
3+2
6
2.
Наводнување на овошни и лозови насади
3+2
6
2.
Подигнување и одгледување на лозови насади
3+2
6
3.
Техника и опрема во овоштарство и лозарство
3+2
6
3.
Пчеларство  и опрашување на овошни растенија
3+2
6
1.
Производство  на лозов  саден материјал
3+2
6
4.
Фитопатологија со фитофармација
3+2
6
2.
Специјално поледелство
3+2
6
1.
Трошоци и  калкулации
3+2
6
3.
Искористување на дива овошна флора
3+2
6
2.
Градинарство
3+2
6
4.
Основи на агромаркетинг
3+2
6
3.
Тревници
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Специјално  овоштарство I
3+2
6
1.
Специјално овоштарство II
3+2
5
2.
Ентомологија со фитофармација
3+2
6
2.
Менаџмент на лозаро- овоштарско производство
3+2
5
3.
Ампелографија
3+2
6
3.
Берба и постбербени технологии на овошје
3+2
5
4.
Селекција  на растенијата 
3+2
6
4.
Производство на трпезно грозје
3+2
5
1.
Органско  овоштарство
3+2
6
5.
Дипломска работа
0+5
5
2.
Преработка на овошје
3+2
6
1.
Облагородување на овошни растенија
3+2
5
3.
Хербологија со фитофармација
3+2
6
2.
Облагородување на винова лоза
3+2
5
 
 
 
 
3.
Технологија на вино
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

МОДУЛИ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити

1.
Општо овоштарство
3+2
6

2.
Специјално  овоштарство I
3+2
6

3.
Подигнување  и одгледување на овошни насади
3+2
6

4.
Берба и постбербени технологии на овошје
3+2
6

5.
Специјално овоштарство II
3+2
6

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ

pdf ОВОШТАРСТВО СО ЛОЗАРСТВО ПП 1.04 Mb

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна