Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
СТУДИСКА ПРОГРАМА ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Хемија
3+2
6
1.
Екологија
3+2
8
2.
Агроклиматологија
3+2
6
2.
Ботаника
3+2
8
3.
Механизација
3+2
6
3.
Зоологија
3+2
8
4.
Основи на сточарско производство
3+2
6
1.
Основи на економија
3+2
6
1.
Развој на хумани ресурси
3+2
6
2.
Биохемија
3+2
6
2.
Анатомија на животните
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Генетика
3+2
6
1.
Основи на исхрана на животните
3+2
6
2.
Микробиологија
3+2
6
2.
Исхрана на растенијата
3+2
6
3.
Педологија
3+2
6
3.
Систематика на почви
3+2
6
4.
Основи на растително производство
3+2
6
4.
Мелиорации со заштита од ерозија
3+2
6
1.
Статистика
3+2
6
1.
Геоматски техники  во земјоделството
3+2
6
2.
Економика на земјоделството
3+2
6
2.
Ѓубрива и ѓубрење
3+2
6
3.
ГМО
3+2
6
3.
Биолошка разновидност
3+2
6
 
 
 
 
 
на животните
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Еко поледелство
3+2
6
1.
Еко градинарство
3+2
6
2.
Еко сточарство
3+2
6
2.
Еко овоштарство
3+2
6
3.
Еко лозарство
3+2
6
3.
Наводнување
3+2
6
4.
Квалитет на почви и води
3+2
6
4.
Деградација и заштита на почвите
3+2
6
1.
Конзервација на
3+2
6
1.
Пчеларство
3+2
6
Растителна  разновидност
2.
Лековити и ароматични растенија
3+2
6
2.
Тревници
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Стопанисување со мелиоративните системи
3+2
6
1.
Биомониторинг
3+2
5
во екоземјоделство
2.
Извори на загадување во земјоделството
3+2
6
2.
Фертиригација
3+2
5
3.
Прописи во еко-земјоделството
3+2
6
3.
Маркетинг на земјоделски производи
3+2
5
1.
Здравствена заштита на животните 
3+2
6
4.
Дипломска работа
0+5
5
2.
Управување со отпадот во земјоделството
3+2
6
1.
Основи на заштита на растенијатата и животната средина
3+2
5
3.
Рурален развој
3+2
6
2.
Енергетика на екосистеми
3+2
5
 
 
 
 
3.
Трошоци и калкулации
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

МОДУЛИ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити

1.
Квалитет на почви и води
3+2
6

2.
Стопанисување со мелиоративни системи
3+2
6

3.
Извори на загадување во земјоделството
3+2
6

4.
Прописи во екоземјоделството
3+2
6

5.
Фертиригација
3+2
6

Предметни програми
pdf Екоземјоделство ПП 990.26 Kb
 
< Претходно   Следно >

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна