Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО
ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Хемија
3+2
6
1.
Екологија
3+2
8
2.
Агроклиматологија
3+2
6
2.
Ботаника
3+2
8
3.
Механизација
3+2
6
3.
Зоологија
3+2
8
4.
Основи на сточарско производство
3+2
6
1.
Основи на економија
3+2
6
1.
Развој на хумани ресурси
3+2
6
2.
Биохемија
3+2
6
2.
Анатомија на животните
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Генетика
3+2
6
1.
Основи на исхрана на животните
3+2
6
2.
Микробиологија
3+2
6
2.
Исхрана на растенијата
3+2
6
3.
Педологија
3+2
6
3.
Систематика на почви
3+2
6
4.
Основи на растително производство
3+2
6
4.
Мелиорации со заштита од ерозија
3+2
6
1.
Статистика
3+2
6
1.
Геоматски техники  во земјоделството
3+2
6
2.
Економика на земјоделството
3+2
6
2.
Ѓубрива и ѓубрење
3+2
6
3.
ГМО
3+2
6
3.
Биолошка разновидност
3+2
6
 
 
 
 
 
на животните
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Еко поледелство
3+2
6
1.
Еко градинарство
3+2
6
2.
Еко сточарство
3+2
6
2.
Еко овоштарство
3+2
6
3.
Еко лозарство
3+2
6
3.
Наводнување
3+2
6
4.
Квалитет на почви и води
3+2
6
4.
Деградација и заштита на почвите
3+2
6
1.
Конзервација на
3+2
6
1.
Пчеларство
3+2
6
Растителна  разновидност
2.
Лековити и ароматични растенија
3+2
6
2.
Тревници
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Стопанисување со мелиоративните системи
3+2
6
1.
Биомониторинг
3+2
5
во екоземјоделство
2.
Извори на загадување во земјоделството
3+2
6
2.
Фертиригација
3+2
5
3.
Прописи во еко-земјоделството
3+2
6
3.
Маркетинг на земјоделски производи
3+2
5
1.
Здравствена заштита на животните 
3+2
6
4.
Дипломска работа
0+5
5
2.
Управување со отпадот во земјоделството
3+2
6
1.
Основи на заштита на растенијатата и животната средина
3+2
5
3.
Рурален развој
3+2
6
2.
Енергетика на екосистеми
3+2
5
 
 
 
 
3.
Трошоци и калкулации
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

МОДУЛИ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА ЕКОЗЕМЈОДЕЛСТВО

Ред. Бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити

1.
Квалитет на почви и води
3+2
6

2.
Стопанисување со мелиоративни системи
3+2
6

3.
Извори на загадување во земјоделството
3+2
6

4.
Прописи во екоземјоделството
3+2
6

5.
Фертиригација
3+2
6

Предметни програми
pdf Екоземјоделство ПП 990.26 Kb
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна