Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - ФИТОМЕДИЦИНА
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - ФИТОМЕДИЦИНА | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА – ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА - ФИТОМЕДИЦИНА

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Агроклиматологија
3+2
6
1.
Ботаника
3+2
8
2.
Механизација
3+2
6
2.
Екологија
3+2
8
3.
Математика
3+2
6
3.
Биохемија
3+2
8
4.
Хемија
3+2
6
1.
Зоологија
3+2
6
2.
Основи на сточарско производство
3+2
6
2.
Основи на економија
3+2
6
3.
Развој на хумани ресурси
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Генетика
3+2
6
1.
Основи на заштита на растенијата и животната средина
3+2
6
2.
Микробиологија
3+2
6
2.
Општо поледелство
3+2
6
3.
Исхрана на растенијата
3+2
6
3.
Општа фитофармација
3+2
6
4.
Педологија
3+2
6
1.
Изборен предмет
3+2
6
1.
Статистика
3+2
6
2.
Изборен предмет
3+2
6
2.
Економика на земјоделството
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Општа ентомологија
3+2
6
1.
Специјална ентомологија I
3+2
6
2.
Општа фитопатологија
3+2
6
2.
Псеудомикози и микози
3+2
6
3.
Специјално поледелство
3+2
6
3.
Хербологија
3+2
6
4.
Градинарство
3+2
6
4.
Овоштарство
3+2
6
1.
Изборен предмет
3+2
6
1.
Изборен предмет
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Специјална ентомологија II
3+2
6
1.
Вирози
3+2
5
2.
Бактериози
3+2
6
2.
Специјална зоологија
3+2
5
3.
Спец. фитофармација
3+2
6
3.
Интегрална заштита на растенијата
3+2
5
4.
Лозарство
3+2
6
4.
Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита на растенијата
3+2
5
1.
Изборен предмет
3+2
6
5.
Дипломска работа
0+5
5
 
 
 
 
 
Изборен предмет
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
1.
Вкупно
15+10
30

Предметни програми

pdf Заштита на растенијата - фитомедицина 667.13 Kb

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна