Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ
ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

МОДУЛ АНИМАЛНИ ПРЕРАБОТКИ

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Хемија
3+2
6
1
Екологија
3+2
8
2
Процесна техника
3+2
6
2
Биохемија
3+2
8
3
Анатомија на животни
3+2
6
3
Зоологија
3+2
8
4
Генетика
3+2
6
1
Ботаника
3+2
6
1
Агроклиматологија
3+2
6
2
Основи на економија
3+2
6
2
Математика
3+2
6
 
 
 
 
3
Развој на хумани ресурси
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Микробиологија
3+2
6
1
Технологија на добиточна храна
3+2
6
2
Физиологија на животни
3+2
6
2
Аналитичка хемија
3+2
6
3
Економика на земјоделството
3+2
6
3
Технолошка микробиологија
3+2
6
4
Молекуларна биологија на животинска клетка
3+2
6
4
Биохемија на храна
3+2
6
1
Основи на растително производство
3+2
6
1
Методи на истражување и презентација
3+2
6
2
 Статистика
3+2
6
2
Општо сточарство
3+2
6
 
 
 
 
 
Изборен 1  (модул од друга студиска програма)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
3
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

МОДУЛ АНИМАЛНИ ПРЕРАБОТКИ

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Технологија на говедарско производство
3+2
6
1
Технологии на производство свињи
3+2
6
2
Технологија на живинарско производство
3+2
6
2
Технологија на млеко
3+2
6
3
Технологија на овчарско и козарско производство
3+2
6
3
Технологија на месо
3+2
6
4
Пчелни производи
3+2
6
1
Молекуларни техники за контрола на храна
3+2
6
1
Традиционални производи од анимално потекло
3+2
6
2
Технологија на споредни производи од анимално потекло
3+2
6
2
ГМО
3+2
6
3
Технологија на риби и производи од риби
3+2
6
3
Изборен 2 (модул од друга студиска програма)
3+2
6
4
Преработки од фуражни култури
3+2
6
 
 
 
 
 
Изборен 3  (модул од друга студиска програма)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
5
Вкупно
15+10
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Хигиена и санитација во производство на храна
3+2
6
1
Стандарди на анимални производи
3+2
5
2
Преработки од млеко
3+2
6
2
Контрола на квалитет и безбедност на храна со прописи
3+2
5
3
Преработки од месо
3+2
6
3
Системи за безбедност во примарното сточарско производство
3+2
5
4
Технологија на јајца и производи од јајца
3+2
6
4
Дипломска работа
0+5
5
1
Диететика
3+2
6
1
Стрес кај животните
3+2
5
2
Раст и пораст на животните
3+2
6
2
Производство на готови јадења
3+2
5
3
Изборен 4  (модул од друга студиска програма)
3+2
6
3
Функционална храна
3+2
5
 
 
 
 
 
Изборен 5 (модул од друга студиска програма)
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
4
Вкупно
15+10
30

МОДУЛИ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА ПРЕРАБОТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ –

МОДУЛ АНИМАЛНИ ПРЕРАБОТКИ

Модул1

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити

1
Биохемија на храна
3+2
6

2
Избрани технологии од сточарското производство
3+2
6

3
Технологија на месо
3+2
6

4
Преработка на млеко
3+2
6

5
Системи за безбедност во примарното сточaрско производство
3+2
6

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

МОДУЛ РАСТИТЕЛНИ ПРЕРАБОТКИ

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Хемија
3+2
6
1
Екологија
3+2
8
2
Агроклиматологија
3+2
6
2
Ботаника
3+2
8
3
Процесна техника
3+2
6
3
Биохемија
3+2
8
4
Математика
3+2
6
1
Основи на економија
3+2
6
1
Развој на хумани ресурси
3+2
6
2
Зоологија
3+2
6
2
Основи на сточарското производство
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

МОДУЛ РАСТИТЕЛНИ ПРЕРАБОТКИ

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Генетика
3+2
6
1
Аналитичка хемија
3+2
6
2
Микробиологија
3+2
6
2
Технолошка микробиологија
3+2
6
3
Педологија
3+2
 
3
Познавање на житата
3+2
6
4
Основи на растително производство
3+2
6
4
Индустриски култури
3+2
6
1
Статистика
3+2
6
1
Фуражни култури
3+2
6
2
Економика на земјоделството
3+2
6
2
Современи генетски методи
3+2
6
 
 
 
 
 
Изборен предмет 1 (модул од друга студиска програма)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
3
Вкупно
15+10
30

МОДУЛ РАСТИТЕЛНИ ПРЕРАБОТКИ

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Ампелографија II
3+2
6
1
Преработка на овошје
3+2
6
2
Овошни култури
3+2
6
2
Преработка на жито и брашно
3+2
6
3
Зеленчукови култури
3+2
6
3
Технологија на вино
3+2
6
4
Познавање на тутунската суровина
3+2
6
4
Преработка на масло и шекер
3+2
6
1
Пчелни производи
3+2
6
1
Сензорски својства на храната
3+2
6
2
Искористување на дива овошна флора
3+2
6
2
Преработки од фуражни култури
3+2
6
3
Изборен предмет 2 (модул од друга студиска програма)
3+2
6
3
Изборен предмет 3 (модул од друга студиска програма)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

МОДУЛ РАСТИТЕЛНИ ПРЕРАБОТКИ

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Технологија на   алкохолни пијалаци
3+2
6
1
Производство на безалкохолни пијалаци
3+2
5
2
Производство на слад и пиво
3+2
6
2
Обработка и преработка на тутун
3+2
5
3
Преработка  на зеленчук
3+2
6
3
Трошоци и калкулации
3+2
5
1
Менаџмент во агроиндустријата
3+2
6
4
Дипломска работа
0+5
5
2
Извори на загадување во земјоделството
3+2
6
1
Управување со квалитет
3+2
5
3
Изборен предмет 3 (модул од друга студиска програма)
3+2
6
2
Маркетинг на земјоделски производи
3+2
5
 
 
 
 
3
Контрола на квалитет и безбедност на храна
3+2
5
 
 
 
 
4
Изборен предмет 5 (модул од друга студиска програма)
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

МОДУЛИ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

- МОДУЛ РАСТИТЕЛНИ ПРЕРАБОТКИ

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1.
Преработка на жито и брашно
6
3+2
1.
Преработка на овошје
6
3+2
2.
Преработка на масло и шекер
6
3+2
2.
Производство на безалкохолни пијалаци
6
3+2
3.
Производство на слад и пиво
6
3+2
3.
Технологија на вино
6
3+2
4.
Преработки од фуражни култури
6
3+2
4.
Технологија на   алкохолни пијалаци
6
3+2
5.
Обработка и преработка на тутун
6
3+2
5.
Преработка на зеленчук
6
3+2

Предметни програми

pdf Преработка на земјоделски производи ПП 1.67 Mb
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна