Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА
АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА – АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Хемија
3+2
6
1
Ботаника
3+2
8
2
Механизација во сточарството
3+2
6
2
Биохемија
3+2
8
3
Анатомија на животни
3+2
6
3
Зоологија
3+2
8
4
Генетика
3+2
6
1
Екологија
3+2
6
1
Агроклиматологија
3+2
6
2
Основи на економија
3+2
6
2
Математика
3+2
6
 
 
 
 
3
Развој на хумани ресурси
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Oснови на раститeлно производство
3+2
6
1
Општо сточарство
3+2
6
2
Физиологија на животни
3+2
6
2
Основи на исхрана на животните
3+2
6
3
Микробиологија во сточарството
3+2
6
3
Фуражно производство
3+2
6
4
Молекуларна биологија на животин. клетка
3+2
6
1
Репродукција на животни 
3+2
6
1
Економика на земјоделството
3+2
6
2
Методи на истражување и презентација
3+2
6
2
 Статистика
3+2
6
3
Крми и технологија на добиточна храна
3+2
6
 
 
 
 
 
Изборен 1  (модул од друга студиска програма)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
4
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Говедарство
3+2
6
1
Свињарство
3+2
6
2
Популациска генетика
3+2
6
2
Овчарство
3+2
6
3
Применета исхрана на животните
3+2
6
3
Коњарство
3+2
6
4
Козарство 
3+2
6
4
Живинарство
3+2
6
1
Биоетика
3+2
6
1
Биолошка разновидност кај домашните животни
3+2
6
2
ГМО
3+2
6
2
Лумбрикултура
3+2
6
3
Изборен 2 (модул од друга студиска програма)
3+2
6
3
Изборен 3  (модул од друга студиска програма)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Рибарство
3+2
6
1
Менаџмент во сточарското производство
3+2
5
2
Технологија на млеко и млечни преработки
3+2
6
2
Технологија на месо и преработки од месо
3+2
5
3
Зоохигиена
3+2
6
3
Здравствена заштита на животните
3+2
5
4
Селекција на домашни животни
3+2
6
4
Пчеларство
3+2
5
1
Генетско инженерство
3+2
6
5
Дипломска работа
0+5
5
2
Аквакултура
3+2
6
1
Стандарди на анималните производи*
3+2
5
3
Изборен 4  (модул од друга студиска програма)
3+2
6
2
Одгледувачки програми во сточарството*
3+2
5
 
 
 
 
3
Домашни миленици*
3+2
5
 
 
 
 
4
Изборен 5 (модул од друга студиска програма)
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

МОДУЛИ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА АНИМАЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Модул 1

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити

1
Општо сточарство
3+2
6

2
Применета исхрана на животните
3+2
6

3
Специјално сточарство
3+2
6

4
Селекција на домашни животни
3+2
6

5
Здравствена заштита на животните
3+2
6

pdf Анимална биотехнологија ПП 1.06 Mb
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна