Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО
ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА – ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Агроклиматологија
3+2
6
1
Екологија
3+2
8
2
Механизација
3+2
6
3
Ботаника
3+2
8
3
Основи на сточарско производство
3+2
6
1
Биохемија
3+2
8
4
Развој на хумани ресурси
3+2
6
2
Основи на економија
3+2
6
1
Хемија
3+2
6
2
Зоологија
3+2
6
2
Математика
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Генетика
3+2
6
1
Исхрана на растенија
3+2
6
2
Микробиологија
3+2
6
2
Наводнување на градинарски и цвеќарски култури
3+2
6
3
Педологија
3+2
6
3
Општо поледелство
3+2
6
4
Економика на земјоделството
3+2
6
1
Механизација и опрема во градинарството и цвеќарството
3+2
6
1
Статистика
3+2
6
2
Мелиорации со заштита од ерозија
3+2
6
2
Основи на растително производство
3+2
6
3
Систематика на почви
3+2
6
 
 
 
 
 
Интегрална заштита
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
4
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Градинарство на отворено
3+2
6
1
Производство на зеленчук во заштитени простори
3+2
6
2
Општо градинарство и цвеќарство
3+2
6
2
Цвеќарство на отворено
3+2
6
3
Ентомологија со фитофармација
3+2
6
3
Фитопатологија со фитофармација
3+2
6
1
Менаџмент на растително производство
3+2
6
4
Планирање и уредување на паркови
3+2
6
2
Биолошка борба и непестицидни мерки за заштита на растенија
3+2
6
1
Овоштарство
3+2
6
3
Тревници
3+2
6
2
Маркетинг на земјоделски производи
3+2
6
4
Почвена микробиологија
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Лековити и зачински растенија
3+2
6
1
Производство на семе и саден материјал од градинарски и цвеќарски растенија
3+2
5
2
Одгледување цвеќе во заштитен простор
3+2
6
2
Стандардизација на зеленчук и цвеќе
3+2
5
3
Доработка и контрола на зеленчук и цвеќе
3+2
6
3
Современи генетски методи
3+2
5
1
Лозарство
3+2
6
4
Трошоци и калкулации
3+2
5
2
Производство на безалкохолни пијалоци
3+2
6
5
Дипломска работа
0+5
5
3
Специјално поледелство
3+2
6
1
Декоративни растенија
3+2
5
4
Селекција на растенијата
3+2
6
2
Преработка на зеленчук
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

МОДУЛИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА - ГРАДИНАРСТВО И ЦВЕЌАРСТВО

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Општо градинарство и цвеќарство
3+2
6
1
Општо градинарство и цвеќарство
3+2
6
2
Градинарство на отворено
3+2
6
2
Цвеќарство на отворено
3+2
6
3
Градинарство во заштитен простор
3+2
6
3
Одгледување цвеќе во заштитен простор
3+2
6
4
Доработка и контрола на зеленчук и цвеќе
3+2
6
4
Декоративни растенија
3+2
6
5
Производство на семе и саден материјал од градинарски и цвеќарски растенија
3+2
6
5
Тревници
3+2
6

Предметни програми

pdf Градинарство и цвеќарство ПП 1.21 Mb

 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна