Skip to content

За Факултетот arrow Студии arrow ПОЛЕДЕЛСТВО
ПОЛЕДЕЛСТВО | Испечати |
СТУДИСКА ПРОГРАМА - ПОЛЕДЕЛСТВО

ПРВ СЕМЕСТАР

ВТОР СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Хемија
3+2
6
1
Екологија
3+2
8
2
Математика
3+2
6
2
Основи на економија
3+2
8
3
Механизација
3+2
6
3
Ботаника
3+2
8
4
Агроклиматологија
3+2
6
1
Биохемија
3+2
6
1
Развој на хумани ресурси
3+2
6
2
Зоологија
3+2
6
2
Основи на сточарско производство
3+2
6
 
 
 
 
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
12+8
30

ТРЕТ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Генетика
3+2
6
1
Општо поледелство
3+2
6
2
Микробиологија
3+2
6
2
Систематика на почви
3+2
6
3
Педологија
3+2
6
3
Мелиорации со заштита од ерозија
3+2
6
4
Исхрана на растенијата
3+2
6
1
Почвена микробиологија
3+2
6
1
Економика на земјоделството
3+2
6
2
Современи генетски методи
3+2
6
2
Статистика
3+2
6
3
Овоштарство
3+2
6
 
 
 
 
4
Изборен модул (предмет 1)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

ПЕТТИ СЕМЕСТАР

ШЕСТИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Наводнување
3+2
6
1
Зрнести и клубенести култури
3+2
6
2
Механизација во поледелство
3+2
6
2
Производство на тутун
3+2
6
3
Индустриски култури
3+2
6
3
Тревници
3+2
6
4
Ентомологија со фитофармација
3+2
6
4
Фуражни култури
3+2
6
1
Конзервација на растителна разновидност
3+2
6
1
Пчеларство
3+2
6
2
Екополеделство
3+2
6
2
Лозарство
3+2
6
3
Изборен модул (предмет 2)
3+2
6
3
Изборен модул (предмет 3)
3+2
6
 
Вкупно
15+10
30
 
Вкупно
15+10
30

СЕДМИ СЕМЕСТАР

ОСМИ СЕМЕСТАР

Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
Ред. бр.
Предмет
Фонд на часови
Кредити
1
Селекција на растенијата
3+2
6
1
Трошоци и калкулации
3+2
5
2
Фитопатологија со фитофармација
3+2
6
2
Преработка на поледелски производи
3+2
5
3
Познавање и обработка на тутунската суровина
3+2
6
3
Складување и чување на поледелски производи
3+2
5
4
Менаџмент на поледелското производство
3+2
6
4
Дипломска работа
0+5
5
1
Основи на агромаркетинг
3+2
6
1
Градинарство
3+2
5
2
Планирање и уредување на паркови
3+2
6
2
Семепроизводство
3+2
5
3
Изборен модул (предмет 4)
3+2
6
3
Фабрикација на тутун
3+2
5
 
 
 
 
 
Изборен модул (предмет 5)
3+2
5
 
Вкупно
15+10
30
4
Вкупно
15+10
30

МОДУЛ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА – ПОЛЕДЕЛСТВО

1
Зрнести и клубенести култури
3+2
6

2
Фуражни култури
3+2
6

3
Тревници
3+2
6

4
Индустриски култури
3+2
6

5
Производство на тутун
3+2
6

Предметни програми

pdf 01_poledelstvo_ppea1 804.57 Kb
 
< Претходно   Следно >

Choose Your Language

Промоција на студенти

Промоција на студенти
Декември 2017
jpg Слика 22/12/2017,22:45 2.53 Mb

 Maj 2017
jpg Слика 1 30/05/2017,13:14
jpg Слика 2 30/05/2017,13:14
jpg Слика 3 30/05/2017,13:14
jpg Слика 4 30/05/2017,13:15

 Декември 2016
jpg Слика 1 18/01/2017,15:00


Контакт и локација

Контакт и локација

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна