Skip to content

За Факултетот
Заштита на растенијата | Испечати |
Ред.
бр.

Предмет

Број на кредити
С  е  м  е  с  т  а р
Фонд на часови

Наставници

Инсти-туција

I

II

III

IV

1
Метод на научно истражувачка  работа
10
2

 

 

 

Проф. д-р Данаил Јанкуловски
Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова
ФЗНХ
2
Експериментална статистика
10

 

2

 

 

Проф. д-р Сретен Андонов
Проф. д-р Драган Ѓошевски
ФЗНХ
3
Физиологија и исхрана на растенија
10
3

 

 

 

Проф. д-р Видоја  Трпески
Доц. д-р  Лефтерија Станковиќ
ФЗНХ
4
Услови,  методи и техники на   размножување на цвеќе
20
(10+10)
2
2

 

 

Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова
Проф. д-р Данаил Јанкуловски
ФЗНХ
5
Технологија на производство на цвеќе
30
(10+20)

 

2
3

 

Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова
ФЗНХ
6
Алтернативни техники за производство на цвеќе
10

 

 

2

 

Проф. д-р Ѓорѓи Мартиновски
Доц. д-р Јованка Катажина Петревска
ФЗНХ
7
Магистерски труд
30
-
-
-
6

 

 

 

        Неделен број на часови:
-
7
6
5
6

 

 

 

        Вкупен број на кредити:
120
30
30
30
30

 

 

 
< Претходно   Следно >

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна