Skip to content

За Факултетот arrow Ботаника и микробиологија arrow БОТАНИКА И МИКРОБИОЛОГИЈА
БОТАНИКА И МИКРОБИОЛОГИЈА | Испечати |

КАТЕДРА ЗА  БОТАНИКА И МИКРОБИОЛОГИЈА

 

 

БОТАНИКА
 

Научна дејност

 Ботаника

 • Систематика на растенијата;
 • Еколошки карактеристики на плевелната вегетација;
 • Кариолошки, цитолошки, хистолошки и морфолошки испитувања на растенијата.
Лимнолошки испитувања
 •  Сапробност на стагнантни и реофилни води;
 •  Планктонски анализи на езера и акумулации.
Растителна биохемија и молекуларна биологија
 •  Примена на биохемиско-генетски и молекуларни маркери во идентификација и детерминација на растенијатаbotanika.gif

Меѓународна соработка

Регионална соработка со земјите од југоисточна Европа во рамките на:
 • Проектот - SEEDNet за конзервирање и употреба на генетски ресурси од земјоделски култури - финансиран од СИДА;
 • Проектот - Евалуација на природна и мутантна гермплазма на житни култури во југоисточна Европа - финансиран од IAEA.

 

                  

 

МИКРОБИОЛОГИЈА


Научна дејност

МИКРОБИОЛОГИЈА

 • Микробиологија на храната;
 • Безбедност и квалитет на храната;
 • Биотехнологија и примена на методи за производство на микробна храна;
 • Чисти култури микроорганизми во функција на човекот.
Меѓународна соработка

Регионална соработка со сите земји од Балканот и повеќе европски земји, во рамките на:
 • Проекти поврзани со квалитет и безбедност на храна;
 • Проекти поврзани со контаминација и деконтаминација на почва, вода, храна;
 • Проекти поврзани со органско производство во доменот на микробиологијата;
 • Проекти поврзани со компостирање;
 • Проекти поврзани со организирање семејни фарми од областа на печуркарството;
 • Еуропеан Цоммисион, Њорлд банк –IFC, USAID, SIDA, GTZ, REC.
Апликативна дејност
mikrobiologija.gif
 • Микробиолошки анализи за утврдување квалитет и безбедност на храната;
 • Производство на чисти култури за потребите на винарството, млекарството;
 • Микроорганизмите како семеен бизнис;
 • Испитување на водата заради нејзина употреба за храна;
 • Семејни фарми за производство на печурки;
 • Компостирање земјоделски и кујнски отпад.
Патенти и други резултати

Професорите Миладин Мицкоски и Југослав Зибероски се откривачи на:
 • Два вида габи именувани како: Penicillium macedoniense и Aspergillus macedoniense
 • Еден вид бактерија именувана: Beijerinckia macedoniense

Професорот Југослав Зибероски ги создал и патентирал:
 • 3 соја печурки од видот Agaricus bisporus
 • 2 соја од видот Pleurotus ostreatus

Професорите Момчило Бубалов и Владимир Какуринов се откривачи на:
 • Единствена во регионот стартер-култура квасци за производство на вино.

Професорот Владимир Какуринов е прв автор на:
 • Првиот европски Речник на поими и изрази за квалитет и безбедност на храна – “Food Quality and Safety Glossary of Terms“.
 
 

 

          Членови на Катедрата

 
m0853.jpg

Д
-р
Елизабета Мискоска-Милевска

Вонреден професор

Датум на раѓање:  22.3.1975
Наставна дејност:
-Ботаника
 
 

    silvana_manasievska-simic.gif

 
Д-р Силвана Манасиевска-Симиќ


Редовен професор


Датум на раѓање: 20.8.1971
Наставна дејност:
- Ботаника
- Физиологија на растенијата

 

Магистерски труд: Семенски протеински профил и некои морфолошки карактеристики кај доматот (Lycopersicon esculentum Mill). Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2004 г.

Научно поле на интерес:
ботаника, растителна биохемија, молекуларна биологија

Е-маил: miskoska@zf.ukim.edu.mk
 

Магистерски труд: Протеински профил на некои видови пченица Tr. aestivum, Tr.durum, Tr. dicoccum) и нивните морфолошки, биолошки и производни карактеристики. Скопје, 2002.

Докторска дисертација: Полиморфизам на глутенини, глијадини и компоненти на принос кај хибриди пченица од видовите Tr.durum, Tr.aestivum и Tr.dicoccum, Скопје, 2006.

Научно поле на интерес:
Ботаника, физиологија на растенијата, биотехнологија, молекуларна биологија и генетско инженерство кај растенијата

Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
Img0264.jpg

Дипл. биолог,
Марија Ѓоргоска
 

лаборант
  

 
 
     


 

 

 

 

 

Choose Your Language

Сертификат за акредитација MKC EN ISO/IEC 17025:2006

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
Имаме 1 гости(н) на оваа страница

Информатори

picture1.jpg НОВО!!! Најнов информатор!
pdf informator_fznh_2017-2018 20.52 Mb
pdf Informator_2016_2017 12.62 Mb
pdf Informator_2015 12.73 Mb
Информатори за студентите по стара програма - запишани до 2010 година:
pdf Informator2004 2.29 Mb
pdf Informator2007-2008 2.87 Mb
pdf Informator2009-2010 1.92 Mb

Основната литература за соодветен предмет по соодветна студиска година е соджана во документот со име: име на студиска програма ПП.pdf во делот предметни програми за соодветната студиска програма. ЛИНК:  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/dodiplomski/  

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Анкета

Што мислите за новата страна