Решение за акредитација и почеток со работа на нови СП
Решение за акредитација и почеток со работа на нови студиски програми

Решенија за почеток со работа на студиски програми прв и втор циклус 2023
pdf Решение за акредитација КБХ 2023 втор циклус
pdf Решение за акредитација Лозарство и винарство 2023 втор циклус
pdf Решение за акредитација Менаџмент на почви и води втор циклус 2023
pdf Решение за акредитација Одржливи технологии во поледелство втор циклус 2023
pdf Решение за акредитација Преработка на овошје и зеленчук втор циклус 2023
pdf Решение за акредитација Тех. анимално производство и нутриционизам втор циклус 2023pdf Решенија за почеток со работа на студиски програми прв и втор циклус 2023

pdf Решение за почеток со работа Агроекологија прв циклус 2023

pdf Решение за почеток со работа Агроекономика и рурален развој втор циклус 2023

pdf Решение за почеток со работа Анимално производство прв циклус 2023

pdf Решение за почеток со работа Градинарство и цвеќарство прв циклус 2023

pdf Решение за почеток со работа Овоштарство,лозарство и винарство прв циклус 2023

pdf Решение за почеток со работа Поледелство прв циклус 2023

pdf Решение за почеток со работа Хортикултура прв циклус 2023


pdf Решенија за акредитација III Циклус 30.9.2021

pdf Решение за почеток со работа Агроекономика III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа Анимална биотехнологија III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа Квалитет и безбедност на храна III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа Растителна биотехнологија III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа МПРЗСЗ III Циклус 2021

pdf Решение за почеток со работа Заштита на растенија-Фитомедицина III Циклус 2021


pdf Преглед на ангажираност II Циклус студии

Решение за акредитација и почеток со работа на нови студиски програми


pdf Акредитирани студиски програми I Циклус 2018 1.25 Mb

pdf Акредитирани студиски програми III Циклус 2018 925.43 Kb

pdf Решение за почеток на работа I,III Циклус 02.2018 622.63 Kb

pdf Акредитирани нови ментори на трет циклус студии - јули, август 2021
pdf решение за акредитација на I и II циклус ФЗНХ 2.48 Mb

pdf Решенија за почеток со работа на I и II циклус на ФЗНХ 1.75 Mb

pdf Акредитирани ментори на II циклус студии 3.71 Mb

pdf Агроекономика III Циклус_Решение 1.02 Mb

pdf Анимална биотехнологија III Циклус 1.10 Mb

pdf Квалитет и безбедност на храна III Циклус 1.10 Mb

pdf Менаџмент на природни ресурси и заш на животната средина III Циклус 1.09 Mb

pdf Растителна биотехнологија III Циклус 1.07 Mb

pdf ЗНР Фитомедицина III Циклус 1.05 Mb

pdf Дополна на ментори III циклус 17.4.2014 771.15 Kb