Решение за акредитација и почеток со работа на нови СП
Решение за акредитација и почеток со работа на нови студиски програми


pdf Акредитирани студиски програми I Циклус 2018 1.25 Mb

pdf Акредитирани студиски програми III Циклус 2018 925.43 Kb

pdf Решение за почеток на работа I,III Циклус 02.2018 622.63 Kbpdf решение за акредитација на I и II циклус ФЗНХ 2.48 Mb

pdf Решенија за почеток со работа на I и II циклус на ФЗНХ 1.75 Mb

pdf Акредитирани ментори на II циклус студии 3.71 Mb

pdf Агроекономика III Циклус_Решение 1.02 Mb

pdf Анимална биотехнологија III Циклус 1.10 Mb

pdf Квалитет и безбедност на храна III Циклус 1.10 Mb

pdf Менаџмент на природни ресурси и заш на животната средина III Циклус 1.09 Mb

pdf Растителна биотехнологија III Циклус 1.07 Mb

pdf ЗНР Фитомедицина III Циклус 1.05 Mb

pdf Дополна на ментори III циклус 17.4.2014 771.15 Kb