PRO-METROFOOD (Horizon 2020)

Projects

 

PRO-METROFOOD (Horizon 2020)
The Project Coordinator in the Republic of Macedonia is the Institute of Public Health (IJRZM).  Participant in the project is Faculty of Agricultural Sciences and Food (FASF), as a national partner of IJRZM. Participants in the project from FASF are: Prof. Biljana Petanovska-Ilievska, PhD Assist. Prof. Lenche Velkoska-Markovska, PhD Assist. Prof. Mirjana S. Jankulovska, PhD          


Проекти во кои сме вклучени моментално

PRO-METROFOOD (Хоризонт 2020)   Кординатор на проектот е Институт за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗРМ) Учесник во проектот Факултет за земјоделски науки и храна (ФЗНХ), партнер на ИЈЗРМ на национално ниво. Учесници во проектот од ФЗНХ се: Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска Доц. д-р Ленче Велкоска-Марковска Доц. д-р Мирјана С. Јанкуловска

Projects

 

PRO-METROFOOD (Horizon 2020)
The Project Coordinator in the Republic of Macedonia is the Institute of Public Health (IJRZM).  Participant in the project is Faculty of Agricultural Sciences and Food (FASF), as a national partner of IJRZM. Participants in the project from FASF are: Prof. Biljana Petanovska-Ilievska, PhD Assist. Prof. Lenche Velkoska-Markovska, PhD Assist. Prof. Mirjana S. Jankulovska, PhD   


Documents:

pdf en_information_about__pro-metrofood 500.75 Kb     


Проекти во кои сме вклучени моментално

PRO-METROFOOD (Хоризонт 2020)   Кординатор на проектот е Институт за јавно здравје на Република Македонија (ИЈЗРМ) Учесник во проектот Факултет за земјоделски науки и храна (ФЗНХ), партнер на ИЈЗРМ на национално ниво. Учесници во проектот од ФЗНХ се: Проф. д-р Биљана Петановска-Илиевска Доц. д-р Ленче Велкоска-Марковска Доц. д-р Мирјана С. Јанкуловска


Документи:

pdf information_about__pro-metrofood_mk 505.66 Kb

Meeting: PRO-METROFOOD, 3rd Project Progress Meeting, Aristotle University Research Dissemination Center, KEDEA, Conference hall I, Thessaloniki, Greece, 30th September, 2017

Состанок: PRO-METROFOOD, 3ти состанок за напредок на проектот, Универзитет Аристотел, дисеминација од истражување, КЕДЕА, Конференциска сала I, Солун, Грција, 30ти Септември, 2017

jpg picture_1 166.49 Kb
jpg picture_2 61.27 Kb
jpg picture_3 83.51 Kb
jpg picture_4 110.03 Kb
jpg picture_5 47.42 Kb
jpg picture_6 66.09 Kb
jpg picture_7 70.59 Kb


Работилница: PRO-METROFOOD-Инфраструктура за промовирање на метрологија во храна и исхрана, 3ти Интернационален симпозиум за земјоделство и храна, 18ти Октомври, хотел Метропол, Охрид, Република Македонија, 2017

Workshop: PRO-METROFOOD-Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition, 3rd International symposium for agriculture and nutrition, held on 18th October at hotel Metropol, Ohrid, Republic of Macedonia, 2017

jpg picture01 6.44 Mb
jpg picture02 6.28 Mb
jpg picture03 5.70 Mb
jpg picture04 5.21 Mb
jpg picture05 5.74 Mb
jpg picture06 5.96 Mb
jpg picture07 5.77 Mb
jpg picture08 6.05 Mb
jpg picture09 6.19 Mb
jpg picture10 5.26 Mb


Состанок: PRO-METROFOOD, Состанок за пилот услугите на физичата истражувачка структура, 26ти Октомври, Љубљана, Словенија

Meeting: PRO-METROFOOD, Internal Meeting-Pilot Service of the Physical-RI, 26th October, Ljubljana, Slovenia, 2017

jpg picture01 3.33 Mb 
jpg picture02 100.68 Kb
jpg picture03 103.71 Kb
jpg picture04 127.82 Kb
jpg picture05 4.11 Mb
jpg picture06 3.60 Mb
jpg picture07 3.26 Mb
jpg picture08 3.44 Mb
jpg picture09 4.04 Mb


Работилница: METROFOOD-RIнфраструктура за промовирање на метрологија во храна и исхрана, 30ти Ноември, Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје, 2017

Workshop: METROFOOD-RI-Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition, held on 30th November at Faculty of Agricultural Sciences and Food in Skopje, Macedonia, 2017

jpg picture01 3.27 Mb
jpg picture02 3.57 Mb
jpg picture03 3.56 Mb
jpg picture04 3.38 Mb
jpg picture05 3.33 Mb,
jpg picture06 3.46 Mb
jpg picture07 3.38 Mb
jpg picture08 3.40 Mb
jpg picture09 3.24 Mb
jpg picture10 3.68 Mb


 

Работилница: METROFOOD-RI-Инфраструктура за промовирање на метрологија во храна и исхрана, 5ти Декември, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија-Голема сала, Скопје, 2017

Workshop: METROFOOD-RI-Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition, held on 5th December at Ministry of agriculture forestry and water economy, Republic of Macedonia, 2017

 jpg picture01 3.32 Mb
jpg picture02 3.61 Mb
jpg picture03 3.47 Mb
jpg picture04 3.48 Mb
jpg picture05 3.67 Mb
jpg picture06 3.76 Mb
jpg picture07 3.46 Mb
jpg picture08 3.56 Mb
jpg picture09 3.54 MbMeeting: PROMETROFOOD, 4rd Project Progress Meeting, ENEA EU Liason Brussel Office, 19th December, Let’s shape our FOODure Metrology as a tool to provide high value food products and services and respond consumers’ demand, Bruxelles, Belgium, 2017

Состанок: PROMETROFOOD, 4ти состанок за напредок на проектот, ENEA EU Liason Brussel Office, 19ти Декември, Да ја обликуваме нашата иднина во метрологијата на храна како алатка за да обезбедиме висококвалитетни прехранбени производи и услуги, како и да одговориме на потребите на потрошувачите, Брисел, Белгија, 2017

jpg picture01 139.25 Kb
jpg picture02 86.27 Kb
jpg picture03 104.17 Kb
jpg picture04 92.83 Kb
jpg picture05 104.44 Kb
jpg picture06 76.63 Kb
jpg picture07 102.60 Kb
jpg picture08 102.19 Kb
jpg picture09 93.34 Kb
jpg picture10 116.20 Kb
jpg picture11 108.75 Kb
jpg picture12 118.56 Kb
jpg picture13 109.70 Kb