ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНОМИКА

Катедра за агробизнис
 • д-р Александра Мартиновска - Стојческа
 • д-р Миле Пешевски
 • д-р Ненад Георгиев
 • д-р Драган Ѓошевски
 • д-р Драги Димитриевски
 • д-р Ана Котевска
 • д-р Ивана Јанеска-Стаменковска
 • д-р Ана Симоновска
 • лаб. Верица Николовска
Катедра за економика во земјоделството
 • д-р Јован Аждерски
 • д-р Марина Нацка
 • д-р Емељ Туна


ekonimika.jpg

ИНСТИТУТ ЗА АГРОЕКОНИКА


Научна дејност


 • Проучување на агроекономските аспекти од областа на економиката на примарното земјоделско производство, преработки на земјоделски производи и нивниот промет;
 • Проучување на продуктивноста, економичноста и профитабилноста на земјоделското производство во различни услови на стопанисување;
 • Проучување на мжностите за развој на одделното производство во Република Македонија и нивната компатибилност со други земји;
 • Проучување на менаџментот и маркетингот во земјоделството;
 • Аграрната политика и руралниот развој.

 

Меѓународна соработка

Катедрата соработува со повеќе универзитети и катедри. Од нив поблиска соработка остварува со:
 • Земјоделскиот Универзитет од Упсала, во рамките на проект финансиран од шведската агенција за развој (СИДА);
 • Преку Темпус проекти со Универзитетите Хохенхајм, Гринич, Ваенстефан, Сараево, Тирана, Нови Сад, Љубљана, Софија;
 • Kатедрите и институтите за агроекономија во регионот: Белград, Загреб, Нови Сад, Чачак, Софија.


Апликативна
дејност

 

 • Изработување инвестициски програми, нивна оценка за економска ефективност, бизнис планови и други видови елаборати, прединвестициски студии, квантификација на одделни елементи од технолошкиот процес и нивна економска валоризации.
 • Проучување на семејните фарми преку можностите за употреба на современа технологија на производство, рационално користење на производните капацитети во услови на пазарно стопанство;
 • Сметководствени и информациски системи;
 • Стратегии, планови и програми за развој на земјоделството и руралниот развој.

 

Капацитети на Катедрата

За нормално одвивање на наставно-научната и на апликативната дејност, Катедрата располага со следниве технични капацитети:
 • 2 компјутерски училници со вкупна подна површина од 160 м2, односно 37 работни места;
 • 32 компјутера;
 • 32 интернет приклучока;
 • 4 ЛЦД-проектори;
 • 4 скенери;
 • 7 печатачи.
 
 
 
 

mile_pesevski.gif

Д-р Миле Пешевски

Редовен професор

Датум на раѓање: 19.06.1957 

Наставна дејност:

- менаџмент на фарми

-агропретприемништво

- управување со квалитетот 


 
 
  dragan_gjosevski.gif Д-р Драган Ѓошевски

Редовен професор

Датум на раѓање: 19.10.1961

Наставна дејност:

- статистика

- математичко-статисти-чки методи

- финансиски менаџмент
Магистерски труд: Потрошувачка на енергија во проиводството на пченица и можности за нејзино намалување.Zemjodelski fakultet,Скопје, 1988.

Докторска дисертација
Потрошувачка на енергија и економски оптимум во поледелското и сточарското производство на ЗИК „Скопско Поле" - Скопје и можности за нејзино намалување.Zemjodelski fakultet, Скопје, 1992.

Научно поле на интерес: менаџмент во поледелството и градинарството, управување со квалитетот во агрокомплексот, претприемништвo


E-mail:      Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете    

 
Магистерски труд: Организација на работни процеси за заштита од болести и штетници во лозарството од аспект на намалување на производните трошоци во АИК Куманово од Куманово.Zemjodelski fakultet,Скопје, 1991.

Докторска дисертацијаСимулација на финансиски резултат со избор на рационален асортиман на земјоделско производство. Скопје,
Zemjodelski fakultet1995.

Научно поле на интерес: менаџмент во лозаро-овош-тарството, земјоделска статистика,извори на финансирање на земјоделски стопанства

Е-маил:
  Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете  
 
 
 
 
 aleksandra_martinovska-stojceska.gif Д-р Александра Мартиновска-Стојческа

Вонреден професор

Датум на раѓање: 07.05.1977

Наставна дејност:

- трошоци и калкулации

- таксации во земјоделството

- анализа на работење
 
jovan_azderski.gif
Д-р Јован Аждерски

Редовен професор

Датум на раѓање: 02.02.1962

Наставна дејност:

- економика на земјоделст-вото

- задругарство

- рурален развој
Магистерски труд: Цената на чинење на домати и краставици во услови на стакленичко производство како фактор на конкурентоста на пазарот,Zemjodelski fakultet Скопје, 2001. 
Докторска дисертација: Трошоците и калкулациите во функција на сметководствениот и информациониот систем на индивидуалните земјоделски стопанства,Zemjodelski fakultet Скопје, 2007. 
Научно поле на интерес: трошоци, калкулации, анализа на работење 


 Е-маил:  Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете  
 
Магистерски труд: Маркетинг концепцијата како долгорочна основа за програмирање на развојот на сточарското производство во Малешевијата.  Zemjodelski fakultet, Скопје, 1992.

Докторска дисертација: Агроекономски ефекти  при користењето на тревниците за зголемување на овчарското производство во Малеш и Пијанец.Zemjodelski fakultet, Скопје, 1996.

Научно поле на интерес: економика на земјоделст-вото, задружни модели, рурален развој

Е-маил:
Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
nenad_georgiev.gif

 
 
Д-р Ненад Георгиев
Редовен професор
Датум на раѓање:
25. 08. 1960  

Наставна дејност:
-Модели и анализи во земјоделството
- Основи на агромаркетинг
-- Трошоци и калкулации
- Таксации во земјоделството
- Анализа на работење
- Маркетинг на земјоделски производи
 
dragi_dimitrievski.gif


Д-р Драги Димитриевски

Редовен професор

Датум на раѓање: 07.08.1962

Наставна дејност:

- развој на хумании ресурси

- агроменаџмент

- агробизнис менаџмент
Магистерски труд: Анализа на трошоците и производно економските ефекти во производството на грозје во ЗИК Црвена Ѕвезда Штип во период 1982-1991 година,Zemjodelski fakultet Скопје, 1994
Докторска дисертација: Пазар на вино во Европска унија и можности за пласман на македонските квалитетни вина,  Zemjodelski fakultet Скопје, 2001
Научно поле на интерес: Комуникации и информациони системи, Маркетинг, Однесување на потрошувачите, Финансиски и економски  анализи на работењето
Е-маил:   Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
georgiev_nenad@yahoo.com


               


 
Магистерски труд: Можности за зголемување на економичноста на производството во живинарската фарма Белимбегово ‡ Скопје.  Zemjodelski fakultet, Скопје, 1993

Докторска дисертација: "Динамички калкулации во функција на донесување менаџмент-одлуки во земјоделските стопанства.
Zemjodelski fakultetСкопје, 2001

Научно поле на интерес: менаџмент, хумани ресурси, агробизнис менаџмент

Е-маил:
Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
 
 
 
 
ana_kotevska.gif
Д-р Ана Христовска

 Вонреден професор

Датум на раѓање: 12.12.1977 

Наставна дејност:

- менаџмент во сточарското производство

- планирање и проектира-ње во земјоделството
 
 


 
Магистерски труд: Модел на парцијална рамнотежа на пазарот на свинско месо во Република Македонија.Zemjodelski fakultetСкопје, 2005


Научно поле на интерес: менаџмент во сточарството, планирање, проектирање, агробизнис менаџмент, модели и анализи во земјоделството 
 
Е-маил: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете  


  
 
 
 
Лаборант: Верица Николовска