ИНСТИТУТ ЗА РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

Раководител: Проф. д-р Марјан Кипријановски

Катедра за лозарство и винарство

 • д-р Михаил Петков
 • д-р Петар Христов
 • д-р Крум Бошков
 • м-р Златко Прцуловски

Катедра за овоштарство

 • д-р Марјан Кипријановски
 • д-р Бојан Поповски
 • д-р Тошо Арсов
 • м-р Никола Сараѓиновски

Катедра за генетика и селекција

 • д-р Љубомир Маринковиќ
 • д-р Соња Ивановска
 • д-р Мирјана Јанкуловска
 • лаб. Оливера Бојчевска

Катедра за градинарство и цвеќарство

 • д-р Гордана Попсимонова
 • д-р Рукие Агиќ
 • м-р Маргарита Давитковска
 • м-р Звезда Богевска

Катедра за агрометеорологија

 • д-р Сребра Илиќ Попова

Катедра за преработка на поледелски производи


Катедра за специјално поледелство
 • д-р Дане Бошев
 • д-р Златко Арсов
 • д-р Зоран Димов
 • д-р Татјана Прентовиќ
 • д-р Ромина Кабранова
 • Виш лаб. Игор Иљовски