Заверка и запишување летен семестар 2024
СООПШТЕНИЈА ЗА ЗАВЕРКА И ЗАПИШУВАЊЕ ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2023/2024

pdf ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР - ПРВ ЦИКЛУС 2023-24

pdf ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР - ВТОР ЦИКЛУС 2023-24