Собир на студенти ФССФЗНХ
СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите студенти на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ„ ВО СКОПЈЕ дека на 23.01.2024 (вторник) ќе се оддржат СОБИРИ НА СТУДЕНТИ (ПО ГОДИНИ) ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНСКО СОБРАНИЕ НА ФЗНХ ЗА 2023/2024. Собирите ќе се одржуваат во просториите на ФСС по следниот распоред:
-Студенти од прва година од 11:00 до 11:30
-Студенти од втора година од 11:30 до 12:00
-Студенти од трета година од 12:00 до 12:30
-Студенти од четврта година од 12:30 до 13:00
-Студенти од втор циклус студии од 13:00 до 13:30  

ФСС на ФЗНХ