Одбрана на докторска дисертација-м-р Ристо Христов
СООПШТЕНИЕ

На 10.11.2023 година (петок), со почеток во 11 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, кандидатот м-р Ристо Христов ќе го брани докторскиот труд со наслов:

„НАЧИНИ НА РЕЗИДБА КАЈ СОРТИТЕ КАБЕРНЕ СОВИЊОН, МЕРЛО, ШАРДОНЕ И РАЈНСКИ РИЗЛИНГ ВО ТИКВЕШКОТО ВИНОГОРЈЕ КАКО ПОДГОТОВКА ЗА ЛОЗИТЕ ЗА МАШИНСКА РЕЗИДБА“ 

ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. “КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ