Дипломски теми - дополна Јуни 2023
НАСЛОВИ НА ТЕМИ ЗА ПРИЈАВА И ИЗРАБОТКА НА ДИПЛОМСКИ ТРУД НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ (јуни - дополна, академска 2022/2023 година)

Теми за изработка на дипломска работа - дополна јуни 2023

pdf Теми за изработка на дипломска работа - дополна јуни 2023