Меѓународен проект на ФЗНХ и ООН РЕЗЖ
Меѓународен проект на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје и Организацијата на Обединетите Нации за родова еднаквост и зајакнување на жените
Име на проектот: „Кон родово-одговорни политики и буџети во земјоделството и руралниот развој "  

Проектот „Кон родово-одговорни политики и буџети за земјоделството и руралниот развој“ има за цел да го подобри развојот и планирањето на политиките за земјоделство и руралниот развој во Република Северна Македонија. Општата цел на проектот е да го поддржи идното планирање и развој на политиката за земјоделство и руралниот развој и да придонесе кон подобрено креирање на политики за долгорочно зајакнување на жените во земјоделството. Проектот идентификуваше три клучни резултати. Преку обезбедување податоци кои се базираат на докази за претствниците на на владините институции и креаторите на политики, резултатот 1 ги олеснува процесите на донесување одлуки, обезбедувајќи дека родово-одговорни мерките и буџетите на политиките се интегрирани во националните програми за земјоделство и руралениот развој. Резултатот 2 се фокусира на активности за градење капацитети на преставници на институциите и креаторите на политики со потребните вештини и знаења за ефективно вклучување на родовите аспекти во земјоделските политики и програми. Резултатот 3 е насочен кон зајакнување на жените во земјоделството и руралните средини преку зајакнување на нивните способности за пристап и користење на мерките кои нудат поддршка и во земјоделството и руралниот развој.

Раководител на проектот од Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје: Проф. д-р Марина Нацка

pdf MK POLICY BRIEF

МАТЕРИЈАЛИ ОД НАСТАН

1. Проф. д-р Марина Нацка, Вонреден професор, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје,
КОН РОДОВО ОДГОВОРНИ ПОЛИТИКИ И БУЏЕТИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

pdf nacka_final_event_1

2. Проф. д-р Драги Димитриевски, Редовен професор, Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје, 
Родово одговорно креирање политики: Препораки за политиките за земјоделството и руралниот развој


3. Dr. Andreas Drichoutis, Associate Professor, Agricultural University of Athens,
Women’s risk and time preferences:Can they predict their disempowerment?

pdf drichoutis_rtps_skopje_1

4. Проф. д-р Ивана Јанеска Стаменковска, Вонреден професор, Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје,
Перспективите на руралните жени кон националната политика за земјоделство и рурален развој

pdf janeska_stamenkovska_14.6.2023

International project of the Faculty of Agricultural Sciences and food - Skopje and United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)  

Project Name:  “Towards more gender-responsive policies and budgets for agriculture and rural development"

The project "Towards more gender-responsive policies and budgets for agriculture and rural development" aims to enhance the development and planning of agricultural and rural development policies in North Macedonia. The overall goal of the project is to support the future planning and development of agricultural and rural development policy and to contribute to an improved gender responsive policy making process for long-term women’s empowerment in agriculture. The project has identified three key outputs. By providing government officials and policymakers with evidence-based research, output 1 facilitates informed decision-making processes, ensuring that gender-responsive policy measures and budgets are integrated into national programs for agriculture and rural development. output 2 focuses on capacity-building efforts, equipping officials and policymakers with the necessary skills and knowledge to effectively mainstream gender considerations and GRB within agricultural policies and programs. Finally, output 3 targets the empowerment of women in agriculture and rural areas by enhancing their abilities to access and benefit from policy measures that offer support and assistance in agricultural activities.

Project coordinator from the Faculty of Agricultural Sciences and food - Skopje: Prof. dr. Marina Nacka

pdf EN POLICY BRIEF