Декември 2022
Декември 2022
Промоција на нови земјоделски инженери и магистри на земјоделски науки 15 Декември, 20221 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

 

1
2
3
4
5
6
7

Наредни слики:

Декември 2022
Промоција на нови земјоделски инженери и магистри на земјоделски науки 15 Декемви, 2022
- 2 -


1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10

 

1
2
3
4
5
6
7