Рокови и услови за запишување по стари програми 2022
О Д Л У К А за утврдување на рокот и условите за завршување на студиите на студенти (апсолвенти)  запишани по старите студиски програми на прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје

pdf О Д Л У К А за утврдување на рокот и условите за завршување на студиите на студенти (апсолвенти) запишани по старите студиски програми на прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје