ПРОЕКТ: DIVAGRI

logoa.png
DIVAGRI Project

Revenue DIVersification pathways in Africa through bio-based and circular AGRIcultural innovations - DIVAGRI
PROGRAM: H2020 of the European Commission

PRINCIPAL RESEARCHER FROM UKIM: Prof. Dr. Vjekoslav Tanaskovikj

ACADEMIC IMPLEMENTATION TEAM:   
Prof. Dr. Vjekoslav Tanaskovikj
Prof. Dr. Ordan Chukaliev
Prof. Dr. Tosho Arsov
Prof. Dr. Aleksandra Martinovska Stojcheska
Prof. Dr. Ivana Janeska Stamenkovska
Prof. Dr Mile Markoski
M.Sc. Stojanche Nechkovski,


DISSEMINATION OF THE PROJECT:

  • Dissemination of project results at the IV INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD (ISAF 2022) held during 12-14 October 2022 in the city of Ohrid, North Macedonia and organized by the Faculty of Agricultural Sciences and Food, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (UKIM), North Macedonia. The event was chaired by Prof. Dr. Vjekoslav TANASKOVIKJ, Dean of the Faculty of Agricultural Sciences and Food – Skopje

  • Presentation of the Project activities to associations and federations of farmers, with a special focus on irrigation and the new micro-irrigation system SLECI (self-regulating, low energy, clay-based irrigation)

  • Presentation of the project within the economy

  • Dissemination of project results during the CAREER DAYS organized by the Faculty of Agricultural Sciences and Food at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (UKIM), where a large number of students were introduced to the activities of the project
sliki.jpg

logoa.png
DIVAGRI Project

Патеки за диверзификација на приходите во Африка преку циркуларни и
биолошки-базирани иновации во земјоделството - DIVAGRI        

ПРОГРАМА: H2020 на Европска Комисија  

ГЛАВЕН ИСТРАЖУВАЧ ОД УКИМ:  Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ  

АКАДЕМСКИ ТИМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА:      

Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
Проф. д-р Ордан Чукалиев
Проф. д-р Тошо Арсов
Проф. д-р Александра Мартиновска Стојческа
Проф. д-р Ивана Јанеска Стаменковска
Проф. д-р Миле Марковски
М-р Стојанче Нечковски    

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ:  

  • Воспоставување и активирање на Заедниците за практики (Communities of Practice) со цел да се олеснат партнерските соработки со засегнатите страни во целните региони.
  • Утврдување на агрономските, економските, социјалните екстерналии, како и оние поврзани со животната средина низ целиот земјоделско-прехранбен ведносен синџир во целните региони.
  • Утврдување на постоечките стратегии за комерцијализација и бизнис модели низ целиот вредносен синџир за секое одделно производство (култура/производ).
  • Поврзување на научните сознанија со традиционалното познавање со цел да се капитализира постоечката експертиза во однос на тековно применетите одржливи практики.
  • Осигурување дека технолошки развој и трансфер во рамките на проектот се базирани на локалните потреби, како и дека нивното усвојување демонстрира висок потенцијал на прифаќање.
  • Генерирање на споредливи податоци кои ќе овозможат споредба помеѓу земјите и споделување на најдобрите практики од субсахарскиот регион.    

ДОКУМЕНТИ И СООПШТЕНИЈА:

pdf press_release_1_divagri_ukim
pdf press_release_2_divagri_sleci_ukim
pdf press_release_3_divagri_biochar_ukim
pdf sleci_ukim_flyer


ЛИНК: DIVAGRI