Одлука за зимски семестар 2021/22 академска година
pdf Одлука за реазлизација на наставно-образовниот процес и утврдување на прашањата поврзани со останатите дејностите во зимскиот семестар во академската 2021/2022 година на ФЗНХ, УКИМ во услови на пандемија/епидемија со вирусот CoVid-19