Евалуација/ Самоевалуација

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СОСТАВ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

pdf Извештај за самоевалуација на ФЗНХ 2017-2020

pdf Извештај за самоевалуација на ФЗНХ 2013-2016

 Евалуација

 Извештај за самоевалуација и надворешна евалуација