ОДЛУКА за избирачки одбор ФСС 2020-2021
Одлука за назначување членови на избирачки одбор ФСС 2020-2021

pdf ОДЛУКА за избирачки одбор ФСС 2020-2021