Соопштение за настава и испити - 15.1.2021

Се известуваат сите студенти на ФЗНХ дека обврските поврзани со наставата во зимскиот семестар во академска 2020-2021 година треба да ги реализираат заклучно со 15.1.2021 година (освен ако е предвиден дополнителен ангажман во договор со предметните наставници).

Редовната прва (јануарска) испитна сесија започнува на 18.1 2021 година, а завршува на 5.2.2021 година.
Летниот семестар  започнува на  15.2.2021 година и завршува на 28.5.2021 година.

http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/oglasnatabla/kalendarnaaktivnosti2020-2021.pdf

Напомена: За организација на испитите неопходно е најмалку 2 работни дена пред закажаниот испитен термин   студентите да ги известат предметните наставници кај кои планираат да полагаат,  со изјаснување за начинот на полагање (online или со фиичко присуство).
Сите обврски околу земањето потписи / оценки во индекс ке бидат спроведени со претходна  најава од страна на предметните наставници (во зависност од условите во даден период заради одржување на нивото на безбедност од ширење на covid19).

Среќни празници и успех во студирањето

Деканат на ФЗНХ