Почеток на настава за студентите од II III и IV година
Наставата на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје за студентите од II III и IV година студии на сите студиски програми во академската 2020/2021 година  официјално ќе започне на 12.10.2020 год. со одржување на прв час со физичко присуство и запознавање на наставниците и студентите (согласно дополнително доставен распоред на часови со траење од 30 мин.) за тековната недела.

Секој предметен наставник ќе ги информира студентите  за начинот на изведување на наставата во продолжение на семестарот ( обврски, начин на полагање, потребна литература...) почнувајќи од 19.10.2020год.