Соопштение за испити - Онлајн
СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите на прв и втор циклус студии дека термините за испити воредовните испитни сесии (јунска и септемвриска испитна сесија) за учебната 2019/2020 година се објавени на веб страната на ФЗНХ  http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/odluka-covid19-29.5.2020-i-ispiti.html согласно измените,  Одлука 02-218/5 од 29.05.2020 год. објавена на веб страната на ФЗНХ.
Студентите треба да испратат e-mail информација до наставникот за терминот кога планираат да го полагаат предметот, и тоа минимум 2 дена пред одржување на испитот.
Службените е-mail адреси на сите наставници на Факултетот се објавени на следниот линк: http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/soopstenija/e-mail_adresi_fznh_nastaven_kadar_7.pdf

Студентите ќе добијат информација (електронски) од предметните наставници за распоредот на одржување на испитите со точното време  на почеток на испитот и групата креирана на Microsoft Teams.
Конкретни насоки за спроведување на испитот ќе бидат објавени со дополнително Соопштение преку I-know системот.

Напомена:
- Термините во месец јуни се однесуваат за студентите кои ќе одлучат да полагаат усмен испит online преку официјалната платформа  на ФЗНХ -Microsoft Teams, со можност студентот да се јави само на еден термин од понудените два термини согласно објавениот распоред.
- Термините во месец јули се однесуваат за сите студенти, независно дали ќе одлучат да полагаат online преку официјалната платформа  на ФЗНХ -Microsoft Teams, или пак со физичко присуство во просториите на Факултетот.

Студентите можат да ја искористат истата пријава и да полагаат во два испитни термини  (1 во месец јуни и 1 во месец јули), согласно Распоредот на испитните термини.

ДЕКАНАТ - ФЗНХ  

Почитувани студенти, 

со оглед дека јунската испитна сесија започнува на 8.6.2020 год. (понеделник) и ќе се одвива онлајн, со усмен испит преку официјалната платформана ФЗНХ - Microsoft Teams, Ви доставуваме кратко Упатство за начинот наполагање на испитот.

Студентот пред испитот: 

1. Го информира по електронска пошта или преку Microsoft Teams предметниот наставник за терминот за испит и тоа минимум 2 дена пред полагање наиспитот,  согласно објавените испитни терминина веб страната http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/odluka-covid19-29.5.2020-i-ispiti.html  

2. Добива информација од предметниот наставник за распоредот на одржување на испитот (со датум и со точно дефинирано време на почеток на испитот), како и линк за закажаниот термин на Microsoft Teams.

3. Врши проверка на системот/стабилна интернет врска, минимум 15 мин. пред почетокот на испитот.

4. Покрај себе нема никакви работни материјали или учебни помагала и просторот во кој се наоѓа е празен и е обезбедена тишина во времето кога трае испитот.

5. Oбезбеди индекс за идентификација и др. потребен материјал (пенкало, празен лист/ови бела хартија, дигитрон).  


Студентот за време на испитот:

1. Се приклучува на Teams со вклучена камера

2.  Зазема позиција за полагање на која останува до завршување на испрашувањето и соопштување на оценката.

3. Го отвора индексот и го покажува на професорот за лична идентификација.

4. Одговара на поставените прашања (професорот индивидуално одлучува за начинот на испрашување  во зависност од природата на материјата).

5. Го известува професорот дали е задоволен од добиената оценка (доколку не е задоволен има можност да се јави на следен термин - јули).

6. Се исклучува и го завршува со испитот, откако професорот ќе потврди дека може да се исклучи.

7. Последните тројца кандидати присутни на полагањето за тој испитен термин остануваат до до официјално затворање на испитот, освен доколку професорот нема покането друг наставник/асистент да присуствува на испитот. 

8. До колку за време на испитот од било која причина студентот се исклучи, за него испитот се прекинува. Студентот дополнително ќе поднесе електронско известување до професорот за нов термин за испит.

9. Потврдените оценки ќе бидат внесени во I-know системот од страна на професорот, а во материјална форма по доставување на пријавите од страна на студентите согласно роковите и соопштението кое ќе биде објавено од страна на Факултетот.

* Истата постапка се повторува за секој закажан испитен термин, односно креирана група на студенти за полагање.    

Почитувани студенти, 

за поедноставување на  постапката за организирање на онлајн испити  преку Microsoft Teams, oд Ваша страна е неопходно при доставување  информација до предметниот наставник за потврда на терминот за испит, во електронската порака да ги наведете слeдните податоци:
Име Презиме / Индекс / Насока /Статус (редовен, вонреден) / Година (I, II, III, IV, Апсолвент) / Предмет (за кој го потврдувате терминот за полагање).                                                        
Продекан за настава
ФЗНХ