Уписи III Циклус


Уписи III Циклус 2021/22Уписи III Циклус 2020/21

pdf Извадок од конкурс III Циклус 2020/21 учебна година


Уписи III Циклус 2019/20

ИЗВАДОК ОД КОНКУРС

за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје-Факултет за земјоделски науки и храна во академската 2019/2020 годинаpdf Листа на потенцијални ментори за III Циклус студии 2019-2020

Информации за конкурсот можат да се најдат и на следниов линк: http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

Докторски теми и докторски дисертации за јавна одбрана...  

Информациите во врска со студиските програми можат да се најдат на следниот линк: http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/doktorski-studii