Финансии

Сметки на Факултетот за земјоделски науки и храна

Матичен број на Факултетот: 6462677
Даночен број на Факултетот: 4043009100054
Сметка на буџетски корисник: 160010454578810
Уплатница и приходни шифри...

Надоместоци за извршени услуги

Одлука за висината на надоместоците за извшени услуги што ги плаќаат студентите
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопјеfznh-uplatnica-pp50.png


Приходни шифри:
723011 Такса за диплома и сертификат, уплата на докторанти, одбрана на магистерска
723012 Такса за запишување
723013 Такса за испити
723019 Други образовни такси
723219 Приходи од продажба на производи и стоки
723119 АУС
741111 Тековни трансвери од други нивоа на власт