Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од седница на Наставно-научниот совет 2023

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од седница на Наставно-научниот совет 2022

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од седница на Наставно-научниот совет 2021

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од седница на Наставно-научниот совет


Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од седница на Наставно-научниот совет


Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од седница на Наставно-научниот совет


Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од седница на Наставно-научниот совет

pdf Магистерски теми 06.2020


Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од XVIII-та седница на Наставно-научниот совет одржана на 26.3.2019 година

pdf Магистерски теми 26.3.2019

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје XVI-та седница на Наставно-научниот совет одржан на 24.12.2018

pdf Магистерски теми 24.12.2018 223.06 Kb


Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје од XIV-та и XV-та седница на Наставно-научниот совет одржани на 16.10.2018 и 26.11.2018 година

pdf Магистерски теми 16.10.2018-26.11.2018

Преглед на Прифатени
магистерски теми на 13 седница на ННС 07.09.2018

 pdf магистерски теми на 13 седница на ННС 07.09.2018 215.43 Kb