ФЗНХ Факултет за земјоделски науки и храна - Резултати од уписи 2017/18 Skip to content

About Faculty
Резултати од уписи 2017/18 | Print |
There is no translation available at this moment
Резултати од уписи 2017/18 учебна година

pdf Список на примени кандидати II Циклус 2017-18 Втор рок по студиски програми 151.07 Kb

pdf Соопштение за потребни документи за запишување за II Циклус студии 149.36 Kb


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

 

На примените кандидати на втор циклус (магистерски студии) универзитетски студии на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во состав на УКИМ во Скопје, во учебната 2017/2018 година – втор рок

 

 1. ИНДЕКС (студентите добиваат бесплатно индекс и студентска легитимација);

 

 1. ФОТОГРАФИИ (3 со димензија 3.5 х 4.5);

 

 1. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ за запишување со уплата на административна такса од 50 денари (на: web FZNH -  или во фотокопирницата на факултетот);

 

 1. Студентите зе запишуваат со плаѓање на надоместок за студирање за една учебна година во износ од 1000,00 евра (денарска противвредност), во две еднакви рати и тоа:

-          при запишување на зимски семестар (октомври) 500 евра,  и

-          при запишување на летен семестар (февруари) 500 евра.

 

Надоместокот студентите го плаќаат за секоја студиска година поодделно, со назнака: НАДОМЕСТОК ЗА СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФЗНХ (се пишува и семестарот за кој се врши уплатата - пр. Прв семестар итн.), на Жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје - 160010454578810, Банка на примачо: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1.

 

ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ НА ВТОР ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ ВО СКОПЈЕ СЕ ВРШИ ОД 29.1.2018 година (понеделник) ДО 2.2.2018 година (петок).

 

 

 

 • ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НАВЕДЕНИ ВО СООПШТЕНИЕТО ГИ ИМА ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФЗНХ.

       

 

 
Next >

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditation certificate

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
We have 2 guests online

Info-Public Information

Public Information

Contact and location

Contact and Location

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Уписи - III Циклус 2018/19

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Evaluation

Evaluation

Опитно поле

opitnopole.png

CIPOZ

 
zaem_banner.jpg

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?