ФЗНХ Факултет за земјоделски науки и храна - ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА - 2017/18 Skip to content

About Faculty
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА - 2017/18 | Print |
There is no translation available at this moment

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА - АКАДЕМСКА 2017/18 ГОДИНА

 

П О Т Р Е Б Н И     Д О К У М Е Н Т И

ЗА  З А П И Ш У В А Њ Е
на примените кандидати во прва година на сите студиски програми на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА  во Скопје,

 во учебната 2017/2018 година    
 1. ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА
-    кандидатите ќе ги добијат БЕСПЛАТНО во Фотокопирницата на ФЗНХ - Скопје;  
 1. ТРИ ФОТОГРАФИИ ( 2-6 х 9 и 1-4 х 5 );
 2. ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ за запишување со 50,00 денари т.м. и Статистички лист (се купуваат во книжара) ; 
 3. ПОТВРДА за уплатени 750,00 денари - за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот "Св.Кирил и Методиј" - Скопје со назнака: ИКСА на УКИМ, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје на жиро сметка 100000000063095, депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.  
 1. ПОТВРДА за уплатени 1.850,00 денари - за активности и услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, со назнака: АУС на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна 160010454578810, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723019, програма 41, начин 1.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.  
 1. ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари (плава уплатница)
Со назнака: за лично осигурување (осигурување од незгода) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје; Жиро сметка: 270000002025538; Банка на примачот: Халк Банка; Назив на примачот: ЕУРО ЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ. Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.  
 1. ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари со назнака: за активности на СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП)-Скопје на жиро сметка 290100000024684, даночен број, 4030991179870, назив на примачот СП на ФЗНХ-Скопје, Банка на примачот ТЕТЕКС БАНКА-Скопје. Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот. (плава уплатница);-препорака
 1. Студентите во ДРЖАВНАТА КВОТА се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од 200 Евра (во денарска противвредност), во две еднакви рати и тоа:
-         при запишувањето на зимскиот семестар 100 Евра и при запишувањето на летниот семестар 100 Евра.  
 1. Студентите во квота чие родителско право го врши еден ропдител/старател се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од 100 Евра (во денарска противвредност), во две еднакви рати и тоа:
-         при запишувањето на зимскиот семестар 50 Евра и при запишувањето на летниот семестар 50 Евра.   Надоместокот студентите го плаќаат  во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за студирање на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје 160010454578810, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1. Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.  
 1. РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ и ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 400 Евра (во денарска противвредност) според средниот курс на НБРМ, во две еднакви рати  и тоа:
-         при запишувањето на зимскиот семестар 200 Евра и при запишувањето на летниот семестар 200 Евра.  

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за секоја студиска година пооделно, со назнака: надоместок за кофинансирање на студиите на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје 160010454578810, Банка на примачот НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723012, програма 41, начин 1.
Задолжително, на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.    

КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 13.09.2017 и 14.09.2017 година (среда и четврток). ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК 15.09.2017.
ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НАВЕДЕНИ ВО СООПШТЕНИЕТО СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.      

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ

 
Next >

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditation certificate

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb
We have 1 guest online

Info-Public Information

Public Information

Contact and location

Contact and Location

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Уписи - III Циклус 2018/19

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Evaluation

Evaluation

Опитно поле

opitnopole.png

CIPOZ

 
zaem_banner.jpg

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?