ФЗНХ Факултет за земјоделски науки и храна - Потребни документи за пријавување и запишување Skip to content

About Faculty
Потребни документи за пријавување и запишување | Print |
There is no translation available at this moment

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ФЗНХ

I ЦИКЛУС СТУДИИ 2018/2019

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување. 

 

При пријавувањето за запишување на факултет кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 

1. Пријава за запишување (образец А1)

2. Електронска пријава (од iKnow-системот)

3. Оригинални свидетелства од сите класови 

4. Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование) 

5. Извод од матичната книга на родените

6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)

7. Потврда за уплатa: - 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата, односно  - 500 денари на жиро-сметката на факултетот.

 

Вонредни студенти 

Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа. 

Кандидатите кои се запишуваат како вонредни студенти освен горенаведените документи, поднесуваат и Образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение за причините кои се наведени (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).

Студентите што се запишуваат во категорија вонредни студенти, плаќаат надоместок за студиите, во износ од 400 евра,   во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

Надоместокот студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

Кандидатите кои конкурираат согласно со Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право, ги поднесуваат и документите наведени во член 4 и член 5 од истиот Правилник:

 - Материјални можности:

- Потврди за остварена плата на вработените членови на семејството за месец јуни од тековната година или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата;

- За корисници на социјална помош се доставува последно решение/потврда од центарот за социјални работи;

- За пензионираните членови на семејството се доставува документ за висина на пензија и

- Пресуда од надлежен суд со утврдена законска издршка за кандидат и  истата се смета како месечен приход.

- Посебни критериуми:

- Уверение за државјанство на Република Македонија,

- Извод од матичната книга на родените за кандидатот,

- За родител на кој му е одземено родителското право – Решение од надлежен суд и/или

- За починат родител – Извод од матичната книга на умрените.

 

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПОДНЕСУВААТ:

1. Индекс, студентска легитимација и пријавни листови 

2. Три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3)

3. Потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, _______ (да се наведе факултетот - носител на студиската програма), на жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар. 

 
< Prev   Next >

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditation certificate

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf sertifikat_akreditacija_za_2017 742.95 Kb
pdf prilog_kon_sertifikatot_lt-050_fznh_za_2017 679.85 Kb

Info-Public Information

Public Information

Contact and location

Contact and Location

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба




Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Уписи - III Циклус 2018/19

Провери е-пошта

email.jpg





JAFES

jafes_baner.png



simpozium2015_mk.png



Основна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Evaluation

Evaluation

Опитно поле

opitnopole.png

CIPOZ

 
zaem_banner.jpg

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?