Skip to content

About Faculty
Оглас за стипендии | Print |
There is no translation available at this moment
Врз основа на склучениот Меморандум за соработка потпишан на 15.8.2018 година помеѓу Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН и Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во состав на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, се објавува

  ОГЛАС

за доделување стипендии на студенти од прв циклус студии  


Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН
година доделува две (2) стипендии на студентите запишани во учебната 2018/2019 на прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, на следните студиски програми:
Поледелство  (една стипендија)
Квалитет и безбедност на храна  (една стипендија)  

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:
Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:
1.  Да има завршено средно образование;
2.  Да е државјанин на Република Македонија;
3. Да биде рангиран на листата за прием на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, како редовен студент во државна квота на студиска програма Поледелство или Квалитет и безбедност на храна;  

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1.  Пријавен лист (формулар достапен копирницата на Факултетот);
2.  Документација за завршено средно образование (свидетелства од прва до четврта година, диплома за положена дравна матура, документ за државјанство и извод од матична книга на родени);
3. CV на македонски јазик;
4. Изјава дека не се корисници на друга стипендија во вид на школарина/ партиципација од друга институција.  

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:
Стипендијата ги покрива трошоците за школарина/партиципација за студирање во учебната 2018/2019 година во висина од 200 евра;
Студентите добитници на предвидената стипендија потребно е континуирано да ги следат студиите и редовно да запишуваат нареден семестар/година на студирање, како и да посетува практичната настава во фирмата - спонзор (Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН).  

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Крајниот рок за пријавување на кандидатите за користење на академската стипендија за студии од прв циклус е 6.9.2018 година, за кандидатите кои ќе се пријават во првиот уписен рок. Доколку стипендиите не бидат доделени во првиот уписен рок, истите се пренесуваат во вториот/третиот уписен рок, со краен датум за пријавување на 18.9.2018 година за вториот, односно 27.9.2018 година за третиот уписен рок. Документите може да се достават во архивата на Факултетот.
Кандидатот ќе биде избран од страна на Комисија составена од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, а за кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе биде организирано интервју од страна на Д.Т.П.У. 5 ЛЕТЕРС ДОО РЕСЕН и претставници на Деканатот на ФЗНХ.
 
< Prev   Next >

Choose Your Language

Laboratories

Laboratory list

Centers

Career Center

Accreditation certificate

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА БР. ЛТ-о5о, за исполнетост на стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006, од Институт за акредитација на Република Македонија;
Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

pdf Сертификат за акредитација 2018

pdf Прилог кон сертификатот lt-050-2018

Info-Public Information

Public Information

Contact and location

Contact and Location

Уписи - III Циклус 2018/19

Меморандум за соработка со Општина Гази Баба

Меморандум за соработка со општина Гази Баба

memoopstina_1.jpg
pdf Меморандум за соработка со општина Гази Баба
Информатори за студиски програми


За сите идни студенти!!! повеќе информации за наставни програми:

Провери е-пошта

email.jpg

JAFES

jafes_baner.pngsimpozium2015_mk.pngОсновна литература и елементи за полагање испит

Основна литература и елементи за полагање испит
Основна литература и елементи за полагање испит во учебната 2015/16 на сите студиски програми за прв и втор циклус студии

Документите се наоѓаат на следната локација:

http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/osnovna-literatura-i-elementi-za-polagane-ispit.html

Практична настава за студенти

Практична настава за студенти

pdf МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА 01.07.2018

Магистерски теми

Докторски теми

Evaluation

Evaluation

Опитно поле

opitnopole.png

CIPOZ

 
zaem_banner.jpg

 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје
 • Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје

Poll

What do you think about this page?